الگوی نظری اقدامات جاری معلمان برای شخصی‌سازی یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی با استفاده از نظریه داده بنیاد

فاطمه نادری؛ محسن آیتی؛ احمد خامسان

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 253-287

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.47205.2790

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی فعالیت‌های جاری معلمان برای شخصی‌سازی یادگیری دانش‌آموزان در دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران در سال تحصیلی 98-1397 بود. این پژوهش از نوع پژوهش کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل معلمان دوره دوم ابتدایی شهر بیرجند هستند که شیوه انتخاب آنها هدفمند بود. در مجموع با 22 نفر از معلمان مصاحبه ...  بیشتر

تبیین مبانی روان‌شناختی نظریه غرقگی در عناصر برنامه درسی

محمد محمودی بورنگ؛ محسن آیتی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 265-282

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.50138.2914

چکیده
  غرقگی مفهومی برگرفته از روان شناسی مثبت است که در آن، فرد با سطحی از مهارت یا تمرکز و با هوشیاری، کاملاً در یک فعالیت درگیر می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مبانی روان‌شناختی عناصر برنامه درسی، مبتنی بر نظریه غرقگی بود. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع جستار نظرورزانه بود. به‌منظور دست‌یابی به داده‌های موردنظر از روش مطالعه و بررسی متون ...  بیشتر