نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی فعالیت‌های جاری معلمان برای شخصی‌سازی یادگیری دانش‌آموزان در دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران در سال تحصیلی 98-1397 بود. این پژوهش از نوع پژوهش کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل معلمان دوره دوم ابتدایی شهر بیرجند هستند که شیوه انتخاب آنها هدفمند بود. در مجموع با 22 نفر از معلمان مصاحبه شد و به اشباع نظری رسید. ملاک انتخاب 22 نفر اصل اشباع نظری بوده است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند در طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و انتخابی صورت گرفت و با استفاده از نرم افزار مکس‌کیودا تحلیل شد. یافته‌ها در قالب مدل مفهومی به این صورت شکل گرفت: شرایط علی (موجبات و فرصت‌ها)؛ عوامل محوری (عناصر شخصی‌سازی یادگیری)؛ راهبردها (اقدامات کاربردی معلمان)؛ عوامل زمینه‌ای (زیرساخت-ها)؛ عوامل مداخله‌گر: تسهیلگرها (پشتیبان‌کننده‌ها) و محدودکننده‌ها (فاصله معلمان با عملکرد حرفه‏ای)، و در نهایت پیامدها (نتایج شخصی-سازی یادگیری) می‌باشد. برای روایی و پایایی از روش لینکلن و گوبا که شامل: اعتبار، اعتماد، تأییدپذیری و انتقال‌پذیری است، استفاده شد. و از نظر روایی و پایایی مورد تأیید قرار گرفت. در پایان یافته‌های پژوهش نشان داد معلمان دوره دوم ابتدایی، با عملکرد حرفه‌ای برای شخصی‌سازی یادگیری دانش‌آموزان، فاصله زیادی دارند و همچنین معلمان آموزش‌های لازم را در این زمینه دریافت نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

ایمانی، محسن و مظفر، محمد. (1383). تحلیل محتوای کتاب هدیه­های آسمانی و کتاب کار پایه دوم دبستان چاپ سال 1381 در مقایسه با تعلیمات دینی چاپ 1380. فصلنامه ­نو­آوری­های آموزشی، 3 (7)، 142-115.
جعفری­نژاد، هادی؛ درتاج، فریبرز؛ دهقان زاد، حسین و صابری، انور. (1392). رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و رویکردهای یادگیری با روش­های سنجش در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 13(4)، 97-117.
خالدار، رابرت. (1390). شخصی‌سازی فرایند یادگیری در سامانه‌های آموزش الکترونیکی مبتنی بر جریان کاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، دانشکده آموزش‌های الکترونیکی، دانشگاه شیراز.
سیدابوالقاسم، پونه. (1392). شخصی‌سازی سیستم­های آموزش سیار با استفاده از اطلاعات مکانی و محیطی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، دانشکده فنی مهندسی، پردیس بین‌الملل دانشگاه گیلان.
سیف، علی­اکبر. (1390). روانشناسی پرورشی. تهران: نشر آگه.
قربانی، فاطمه. (1393). طراحی سامانه‌ای برای شخصی‌سازی محیط یادگیری الکترونیکی بر مبنای ویژگی‌های فردی و نشانه‌های رفتاری یادگیرنده. پایان‌نامه دکترا، رشته فناوری اطلاعات، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
کریمی مونقی، حسین و یزدی مقدم، حمیده (1393). الگومداری و منتورینگ (مربی­گری) در آموزش پرستاری: یک مطالعه مروری. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 6(1)، 59-71.
ملکی، حسن. (1395). برنامه­ریزی درسی (راهنمای عمل). تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان.
نوریان­فر، کامران (1391). شخصی‌سازی محیط یادگیری الکترونیکی به کمک شناسایی احساس یادگیرنده به روش موجک هوشمند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
نیسی، عبدالحسین و قنواتی، مهدی. (1390). جذابیت خدمات شخصی­سازی شده برای استفاده‌کنندگان تلفن­های همراه و تأثیر آن بر رفتار تغییر خدمات دهندگان از سوی مشتریان. مدیریت بازاریابی، 10، 145-166.
 
Attwell, G. (2010). Personal learning environments and Vygotsky. Retrieved from http://www.pontydysgu.org/2010/04/personal-learning-environments-and-vygotsky/
Burskey, Cynzthia, M. (2004). Assessment of learning styles at the Eastern Caribbean Institute of agriculture and identification of teaching methods used by instructors. Thesis of Agriclutre at West Virginia University.
Conole, G. (2011). Stepping over the Edge: The Implications of New Technologies for Education. In M. J. W. Lee, and C. McLoughlin (Eds.), Web 2-based e-Learning: Applying social informatics for tertiary teaching Hershey, PA: IGI Global.
Corbin JM, Strauss AL. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Courcier, I. (2007). Teachers' perceptions of personalised learning. Evaluation & Research in Education, 20(2), 59-80.
Dabbagh, N. and Kitsantas, A. (2012). Personal Learning Environments, social media, and selfregulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. The Internet and Higher Education, 15(1): 3-8.
Deed, C., Lesko, T. M., & Lovejoy, V. (2014). Teacher adaptation to personalized learning spaces. Teacher development, 18(3), 369-383.
Department for Educati on and Skills (DfES) Great Britain. 2006. 2020 Vision: Report of the Teaching and Learning in 2020 Review Group. Notti ngham, DfES Publicati ons, p. 6.
DeWaters, Carrie. (2017). Getting Personalization Right. Teaching Tip, International Literacy Association, 0(0), 1-14.
Dinkins, T. M. (2017). Teacher's Perceptions of Implementing Personalized Learning in Urban Elementary School Classrooms. Cardinal Stritch University.
Don Clark, Q. (2000). Learning styles. How we go from the unknown to the known Http://learningstyles.com.
Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowledge. Essays on meaning and learning networks. UPAEP.
Essalmi, Fathi., Jemni Ben Ayed, Leila., Jemni, Mohamed., Graf, Sabine., Kinshuk. (2015). Generalized metrics for the analysis of E-learning personalization strategies. Computers in Human Behavior, 46, 310-322.
Garrido, Antonio., Morales, Lluvia., & Serina, Ivan. (2016). On the Use of Case-Based Planning for E-learning Personalization. Expert Systems With Applications.
Grof, Jennifer S. (2017). Personalized Learning: The State of the Field & Future Directions. Center for Curriculum Redesign. 1-47. www.curriculumredesign.org.
Halverson R., Barnicle A., Hackett S., Rawat T., Rutledge J., Kallio J., & Mertes J. Personalization in practice: Observations from the field (No. 2015-8).2015, WCER working paper.
Hanover Research (2012). Best Practices in Personalized Learning Environments (Grades 4 – 9). District Administration Practice.
Hargreaves, David H. (2006). A new shape for schooling?. International Networking for Educational Transformation. 1-28.
Humanante-Ramos, Patricio Ricardo., García-Peñalvo, Francisco José., Conde-González, Miguel Ángel. (2016). PLEs in Mobile Contexts: New Ways to Personalize Learning. Ieee revista iberoameri canade tecnologiasdel aprendizaje, 11(4), 220-226.
Izmestiev, D. (2012). Personalized learning: a new ict-enabled education approach. UNESCO Institute for Information Technologies in Education. URL: http://iite. unesco. org/pics/publications/en/files/3214716. pdf (data obrashcheniya 29.05. 2016).
Johns, Scott & Wolking, Mike. (2017). The Core Four of Personalized Learning: The Elements You Need to Succeed. Education Elements.
Kallio, J. M. (2018). Participatory Design of Classrooms: Infrastructuring Education Reform in K-12 Personalized Learning Programs. Journal of Learning Spaces, 7(2).
Leadbeater, C. (2008). We think: Mass innovation, not mass production. London, UK: Profile.
Li, J.-W., Chang, Y.-C., Chu, C.-P., Tsai, C.-C., )2012(. A self-adjusting e-course generation process for personalized learning. Expert Systems with Applications. 39 (3), 3223–3232.
Lincoln, Y.S. & E. Guba. 1985. Establishing Trustworthiness, Naturalist Inquiry. Newbury Park, LA ,Sage.
Laurillard, D. (2013). Rethinking university teaching: A conversational framework for the effective use of learning technologies (2nd ed.). London: Routledge.
Mahon, Karen L. (2016). Personalizing Curriculum: Curation and Creation. from the Center on Innovations in Learning website. The Center is funded by the U.S. Department of Education, Office of Elementary and Secondary Education (OESE), under the comprehensive centers program, www.centeril.org.
McRae., P. (2010). The politics of personalization in the 21st century. ATA Magazine, 91(1). Retrieved from. http://www.teachers.ab.ca/Publications/ATA%20Magazine/Volume 91/Number 1/Pages/The Politics-ofPersonalization-in-the-21st-Century.aspx.
Netcoh, Steven. (2017). Balancing freedom and limitations: A case study of choice provision in a personalized learning class. Teaching and Teacher Education, 66, 383-392.
OECD (2009). New Millennium Learners in Higher Education: Evidence and Policy Implications. Paris: Centre for Educational Research and Innovation (CERI) Directorate for Education, available at: www.nml‐ conference.be/wpcontent/uploads.pdf.
Rahimi, E., Van den Berg, J. and Veen, W. (2014). A pedagogy-driven framework for integrating Web 2.0 tools into educational practices and building personal learning environments. Journal of Literacy and Technology, 15 (2).
Redecker, C., Ala-Mutka, K. and Punie, Y. (2010). Learning 2 - The Impact of Social Media on Learning in Europe. Seville, IPTS. Available at: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC56958.pdf.
Sen, Vicheth. (2016). Towards Customized Privatization in Public Education in British Columbia: the provincial education plan & Personalized Learning. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 180(26). 135-168.
Strauss, A. and Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Thousand Oaks: Sage Publications.
Tolmie, Emma. (2016). Implementing personalised learning in New Zealand primary schools Innovative Learning Environments. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Educational Management and Leadership, Unitec Institute of Technology.
Türker, M. A. and Zingel, S. (2008). Formative interfaces for scaffolding self-regulated learning in PLEs. ELearning Papers, 9. Available at: www.elearningeuropa.info/files/media/media.
Unesco Institute for Information Technologies in Education. (2012). Policy Brief: Personalized learning: a new ICT-enabled education approach.
Väljataga, T., pata, K. and Tammets, K. (2011). Considering Students’ Perspectives on Personal and Distributed Learning Environments in Course Design. In M. J. W. Lee, and C. McLoughlin (Eds.), Web 2-based e-Learning: Applying social informatics for tertiary teaching Hershey, PA: IGI Global.
Walkington, Candace., & Bernacki, Matthew L. (2018). Personalization of Instruction: Design Dimensions and Implications for Cognition. The Journal of Experimental Education, 86(1), 50-68.
Williams, S. (2013). Principal sabbatical report: Practical ways that schools can personalize learning for their students – Powerful learner pit stops. Retrieved from: http://www.educationalleaders.govt.nz.