نشانگان مدرسه شاد: مطالعه ای پدیدارشناسانه

رضا کمالی مهاجر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ فاطمه جعفری

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، ، صفحه 115-147

https://doi.org/10.22054/jep.2023.63638.3489

چکیده
  محیط مدرسه به‌ عنوان یکی از مهمترین عوامل شکل‌دهنده رفتار افراد می‌تواند سهم قابل توجهی در ایجاد شادی در افراد درون مدرسه و تسری آن به جامعه داشته باشد و لازم است برای توأم کردن این زمان با شادی بیشتر، این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گیرد. با توجه به اهمیت دوره‌ی ابتدایی در نظام آموزشی، شناسایی نشانگان مرتبط با شادی دانش‌آموزان ...  بیشتر

مفهوم اخلاق از دیدگاه نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ پدیدارشناسی

مرضیه ساویز؛ الهه حجازی؛ غلامعلی افروز؛ کیوان صالحی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 117-130

https://doi.org/10.22054/jep.2020.44482.2722

چکیده
  اخلاق یک سازه‌ی چندوجهی است. از یکسو سازه‌ای تحولی است و مراحل آن موازی با تحول روانی – اجتماعی است و از سوی دیگر ریشه در ارزش‌های فرهنگی دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی مفهوم اخلاق در میان نوجوانان ایرانی است. با به‌کارگیری روش کیفی و با استفاده از طرح پدیدارشناسی، چگونگی مفهوم سازی اخلاق از دیدگاه نوجوانان بررسی شد. شرکت کنندگان ...  بیشتر