بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی

مهران سرداری پور؛ دکتر حسن احدی

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، ، صفحه 111-126

چکیده
  هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی است. نمونه‏آماری‏شامل 60 نفر‏از فوتبالیست‏های شرکت‏کننده در مسابقات فوتسال سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران بین سال‏های 1389-1388 و با روش تصادفی می‏باشد. در این مطالعه، اضطراب شناختی و اضطراب جسمی متغیرهای پیش‏گویی‏کننده و عملکرد‏ورزشی متغیر‏ملاک ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی در کودکان 12-6 ساله

دکتر سیمین رونقی؛ دکتر علی دلاور؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر فرهاد جمهری

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 124-144

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی یک آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی کودکان 12-6 ساله بود. روش نمونه گیری تصادفی از یک جامعه در دسترس بود که برای این منظور ابتدا 500 کودک دانش آموز پایه های اول تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان کرج بزرگ توسط «مقیاس دلبستگی کودکان 12-6 ساله» مورد سنجش قرار گرفتند. سپس بر اساس نتایج حاصله از میان ...  بیشتر