نویسنده = داریوش نوروزی
تعداد مقالات: 3
1. میزان اثر بخشی بازی رایانه‏ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری در درس ریاضی اول ابتدایی

دوره 9، شماره 28، تابستان 1392، صفحه 42-56

حسین دهقانزاده؛ داریوش نوروزی؛ هادی جعفری نژاد؛ حجت دهقانزاده


3. تأثیر چند‏رسانه‏‏‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی

دوره 8، شماره 24، تابستان 1391، صفحه 120-145

خجسته غمین؛ داریوش نوروزی