روانشناسی یادگیری
فراتحلیل تفاوت های جنسیتی در انواع هیجان های تحصیلی

نسترن سادات نقیب الساداتی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69525.3694

چکیده
  در طول سه دهه اخیر پژوهشگران زیادی به بررسی تفاوت جنسیت در هیجان های تحصیلی پرداخته‌اند ولی نتایج بسیاری از آن‌ها باهم متناقض بوده است؛ بنابراین انجام یک فراتحلیل جهت دستیابی به یک نتیجه جامع در این زمینه ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر ترکیب نتایج حاصل از پژوهش‌های موجود در زمینه تفاوت جنسیت در هیجان های تحصیلی است. روش مورداستفاده ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
رابطه جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش فراتحلیلی

سمیه یوسفی؛ جواد مصرآبادی

دوره 15، شماره 51 ، فروردین 1398، ، صفحه 71-94

https://doi.org/10.22054/jep.2019.29783.2146

چکیده
  هدف پژوهش حاضر این است تا با بهره گیری از روش فراتحلیل به ترکیب نتایج کمی حاصل از پژوهش های مختلف در مورد رابطه بین جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی بپردازد. برای نیل به این هدف در پژوهش حاضر از یافته های کمی 23 پژوهش استفاده شده است که از این مطالعات 82 اندازه اثر محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه مقالات موجود در بانک اطلاعاتی SID می ...  بیشتر

اثربخشی نقشه مفهومی بر یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی

جواد مصرآبادی؛ اکبر علیلو

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 151-171

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5564

چکیده
  نقشه مفهومی یکی از راهبردهای یاددهی- یادگیری است که می‌تواند یادگیری معنادار را در دانش آموزان تسهیل کند و روابط بین مطالب درسی را به‌صورت سلسله مراتبی نمایش دهد. مقاله حاضر بر اساس یافته­های پژوهشی تدوین شده است که در آن میزان اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی در یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی ارزیابی شد. برای این منظور ...  بیشتر