مقایسه اثربخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت‌های آن در درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه

طیبه جوادی ممتاز؛ رسول کردنوقابی؛ یحیی معروفی

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 105-130

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5527

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر­بخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت‌های آن در درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر همدان بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه دانش­ آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه در دبیرستان‌های دولتی ...  بیشتر

بررسی میزان تأکید برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر مؤلفه‏های رویکرد انتقادی از دیدگاه دبیران

محمدرضا یوسف زاده؛ یحیی معروفی؛ عیسی بختیار؛ مهین طاهری تیزرو

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، ، صفحه 28-44

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان تأکید برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر رویکرد انتقادی است. روش‌تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای دو جامعه آماری شامل‌کلیه دبیران مدارس راهنمایی ناحیه یک شهر همدان است که در سال تحصیلی 88-1387 به تدریس درس علوم اجتماعی اشتغال داشته و تعدادکل آنها 85 نفر (45 مرد و 40)، و محتوای کتاب‏های ...  بیشتر