نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان، خرم آباد ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان بود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-1394 در شهر خرم آباد بود که از میان آنان دو کلاس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله‌ای، به‌ عنوان گروه آزمایش و گواه انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تأخیر در رضامندی تحصیلی بیمبنتی و همکاران(1998) و پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان اسچنن موران و همکاران(2013) بود. به ‌منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از آزمون های آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره) استفاده گردید. آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی باعث افزایش میزان تاخیر در رضامندی تحصیلی ( p<0/001) و همچنین افزایش خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان ( p<0/001 ) شد. بر این اساس به معلمان پیشنهاد می شود در طول دوره آموزش خود، به آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به دانش آموزان اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

پورمحمد، ژیلا و اسماعیل‌پور، خلیل. (1394). اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر هنرستانی تبریز. نشریه آموزش و ارزشیابی، 8(31)، 102-93.
دلاور، علی. (1389). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش.
سیف، علی‌اکبر. (1389). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
صمدی، معصومه. (1383). بررسی خودتنظیمی یادگیری دانش‌آموزان و والدین: مطالعه نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی. روان‌شناسی و علوم تربیتی،1 و 34، 175-157.
عرب‌زاده، مهدی و کدیور، پروین. (1391). بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 9(3)، 17-1.
مرادی، کیوان؛ واعظی، مظفرالدین؛ فرزانه، محمد و میرزایی، محمد. (1393). رابطه خوش‌بینی‌تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران. پژوهش در یادگیری آموزشی، 2 و 5، 80-69.
نیک منش، زهرا و کاظمی، یحیی. (1387). تأثیر الگوی آموزش خوش‌بینی به روش قصه‌گویی بر سبک اسناد کودکان. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 3 و 2، 13-5.
یعقوبی، ابوالقاسم؛ محققی، حسین؛ جعفری، مجید و یاری مقدم، نفیسه. (1392). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه در درس زبان انگلیسی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 9 و 1، 180-155.
Adams, C. M., & Forsyth, P. B. (2011). Student academic optimism: Confirming a construct. Leading research in educational administration: A festschrift for Wayne K. Hoy, 73-87.
Aksan, N. (2009). A descriptive study: epistemological beliefs and self regulated learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 896-901.
Arabzadeh, M., Kadivar, P., & Dlavar, A. (2012). The effects of teaching self-regulated learning strategy on students’ academic delay of gratification. Journal of contemporaryreseaech in business, 4, 580-587.
Ayduk, O., Mendoza-Denton, R., Mischel, W., Downey, G., Peake, P. K., & Rodriguez, M. (2000). Regulating the interpersonal self: strategic self-regulation for coping with rejection sensitivity. Journal of personality and social psychology, 79(5), 776.
Bembenutty H., Karabenick, S. A. (1998). Academic delay of gratification.Learning and Individual Differences, 10(4), 329-346.[u1] 
Bembenutty, H. (1999). Sustaining motivation and academic goals: The role of academic delay of gratification. Learning and individual differences, 11(3), 233-257.
Bembenutty, H. (2007). Self-regulation of learning and academic delay of gratification: Gender and ethnic differences among college students. Journal of advanced academics, 18(4), 586-616.
Bembenutty, H. (2009). Academic delay of gratification, self-regulation of learning, gender differences, and expectancy-value. Personality and Individual Differences, 46(3), 347-352.
Bembenutty, H. (2009). Academic delay of gratification, self-regulation of learning, gender differences, and expectancy-value. Personality and Individual Differences, 46(3), 347-352.
Bembenutty, H., & Karabenick, S. A. (2003). Academic Delay of Gratification, Future Goals, and Self-Regulated Learning.
Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2012). Attention and self-regulation: A control-theory approach to human behavior. Springer Science & Business Media.
Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of educational research, 59(2), 117-142.
Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American psychologist, 34(10), 906.
Khodarahmi, E., & Zarrinabadi, N. (2016). Self-regulation and academic optimism in a sample of Iranian language learners: Variations across achievement group and gender. Current Psychology, 35(4), 700-710.
Man-Chih, A. (2006). The effect of the use of self-regulated learning strategies on college students' performance and satisfaction in physical education.
Marie, G.J; Dollarhide, E.A; Curry, K; Adams, C.M; Forsyth, P.B; Miskell, R.C; Ware, J.K. (2013). The Relationship Between Academic Optimism and Self-Regulatory Climate: Enhancing Student Capacity in an Urban School District. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association.
Nasab, S. H., Asgari, A., & Ayati, M. The relation between academic optimism and motivation of academic advancement with respect of mediating role of academic efficacy of the second grade students.
Nikos, M., & Gorge, P. (2005). Student’s Motivational Belifes, Self-regulaions Trategies Use, and Mathematics Achievement. Group for the psychology of mathematics Education, 3, 321-8.
Peterson, C. (2000). The future of optimism. American psychologist, 55(1), 44.
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology, 82(1), 33.
Toor, S. F. (2009). Optimism and achievement: A domain-specific and within-construct investigation. Doctoral Dissertations, 637.
Tschannen-Moran, M., Bankole, R. A., Mitchell, R. M., & Moore Jr, D. M. (2013). Student academic optimism: A confirmatory factor analysis. Journal of Educational Administration, 51(2), 150-175.
Warr, P., & Downing, J. (2000). Learning strategies, learning anxiety and knowledge acquisition. British journal of Psychology, 91(3), 311-333.