نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کیفی یادگیری زبان انگلیسی برنامه درسی آموزش متوسطه بر اساس مدل وین شتین و فانتینی بود. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی و برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه‌ی ساختار نیافته استفاده شد. جامعه‌ی مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه‌ی دبیران انگلیسی زن و مرد شهر کرج بود. تعداد افراد نمونه با معیار اشباع نظری تعیین گردید که بعد از مصاحبه با 25 دبیر مصاحبه به حد اشباع رسید. یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که عواملی چون قدیمی بودن کتاب‌های زبان ، مطلوب نبودن محتوای کتاب، عدم تمرکز برنامه‌ی درسی بر مهارت‌های چهارگانه زبان ، مجرب نبودن دبیران زبان خارجه و عدم تسلط آن‌ها بر روش‌های نوین و مؤثر تدریس، محتوای مبنی بر گرامر، تکیه‌ بر محیط مبتنی بر متن، دانش آموزان بی‌علاقه و بی‌انگیزه ، تألیف کتاب بر مبنای روش ترجمه‌ی دستوری در یادگیری زبان انگلیسی مؤثر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

الماسی، محمدعلی. (1385). آموزش‌وپرورش تطبیقی. تهران: سمت.
ایمان زاده، م. (1384). بررسی وضعیت یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی و راه‌های ارتقای کیفیت آن در منطقه مرند. شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی. تبریز.
جعفرخانی، فاطمه؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و دلاور، علی. (1394). ایجاد برنامه آموزش زبان در دوره اول ابتدایی: بایدها ونبایدها. فصلنامه روان­شناسی تربیتی. 11(37)، 33-50.
جلالیان، ن. (1377). بررسی عوامل مؤثر بر در افت تحصیلی دروس علوم پایه و زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان، مدیران و دانش آموزان. شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش استان ایلام.
جمالی پاقعله، مهدیه. (1387). دانش آموزان و ناتوانی آن‌ها در تکلم به زبان انگلیسی. مجله رشد آموزش زبان. شماره 4.
رحیمی، ع. (1374). بررسی افت تحصیلی درس زبان انگلیسی شهرستان اصفهان. شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش استان اصفهان
رضایی، محمدجواد. (1384). فنون تدریس کنش‌های زبانی در کتب دبیرستانی. مجله رشد آموزش زبان. شماره 62.
روحانی، م و ربیعی، س.(1391). جامعه‌شناسی یادگیری و تدریس زبان. تهران: امیرکبیر.
صحرایی، رضا مراد و خالقی نژاد، شراره. (1391). راهبردهای یادگیری زبان دوم: در جستجوی نمایه‌ای برای زبان فارسی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. 26(8)، 2-34.
صفرنواده، خدیجه؛ علی عسگری، مجید؛ موسی پور، نعت الله و عنابی سراب. محمدرضا. (1389). تحلیل و آسیب‌شناسی محتوای کتب درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه و ارزیابی آن با معیار عملکرد رویکرد آموزش ارتباطی زبان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 5(17). 86-114.
ضیاء حسینی، محمد. (1376). روش تدریس زبان انگلیسی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عباسی، مهوش؛ احمدی، غلامرضا و لطفی، احمدرضا. (1388). مشکلات یاددهی و یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان از دیدگاه دبیران. دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی. 22، 156-141.
علیپور، وحیده. (1395). بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه از دیدگاه متخصصان برنامه درسی. مجله پژوهش‌های کیفی در برنامه‌ریزی درسی. 1(2)، 1-30.
عنابی سراب، محمدرضا. (1389). راهنمای برنامه درسی زبان‌های خارجی در دوره متوسطه: فرصت‌ها و چالش‌ها در تولید اجرای برنامه. نوآوری‌های آموزشی، 9(35)، 172-199.
فیلیک، اووه. (بی تا) درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه‌ی هادی جلیلی(1386). تهران. نشر نی.
قهرمانی، م. (1382). بررسی و مقایسه تأثیر روش‌های مختلف تدریس زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان‌های شهر همدان. شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش استان همدان.
ملکی، حسن. (1378). برنامه‌ریزی درسی راهنمای عمل. تهران: مدرسه
منصوریان، یزدان. (1386). کارگاه آموزشی با عنوان پژوهش کیفی. تهران دانشگاه تربیت‌معلم.
نادری. عزت الله و سیف نراقی. مریم. (1391). روش‌های تحقیق در علوم انسانی. تهران: ارسباران
Awan, R. U. N., Noureen, G., & Naz, A. (2011). A Study of Relationship between Achievement Motivation, Self Concept and Achievement in English and Mathematics at Secondary Level. International Education Studies, 4(3), 72-79.
Burstall, C. (1975). Primary French in the Balance∗. Educational Research, 17(3), 193-198.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research 3e.
Coskun, L. (2014). The Girls are better at Language Learning: A Comparative Approach. Journal of Educational and Social Research, 4(2), 17.
Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Scientists Routledge London Google Scholar.
Glasser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research Adline De Gruyter. New York.
Guagnano, D. (2010). Bilingualism and cognitive development: A study on the acquisition of number skills (Doctoral dissertation, University of Trento).
Nikoopour, J., Farsani, M. A., & Neishabouri, J. K. (2011). Language learning strategy preferences of Iranian EFL students. In International Conference on Social Science and Humanity IPEDR (Vol. 5, pp. 356-360).
Ortiz, A. (2007). English language learners with special needs: Effective instructional strategies. Bilingual Education and Bilingualism, 61, 281.
Xiong, X. (2010). A comparative study of boys & girls English study differences. Journal Of Language Teaching & Research, 1(3), 309-312..
Zhang, Dongbo. (2012). Chinese Primary School English Curriculum Reform. Perspectives on Teaching and Learning English Literacy in China, Multilingual Education, 3(5), 67-83.