نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی میزان انطباق نحوه ارائه آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با رویدادهای آموزشی الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز بود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بود. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 92-91 و کل دروس اصلی و تخصصی رشته مهندسی برق و مخابرات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر در سال تحصیلی 92-91 و روش نمونه‌گیری از نوع در دسترس بود. ابزار گردآوری داده‌ها،شامل فهرست وارسی محقق ساخته‌ای بود که بر اساس رویدادهای الگوی طراحی آموزشی گانیه طراحی شد. برای بررسی روایی ابزار از روایی صوری استفاده شد. ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 88/0 به دست آمد. برای جمع‌آوری داده‌ها، متخصصان در 5 جلسه، آموزش بر خط را به‌صورت آفلاین مشاهده کردند، سپس بر اساس مشاهده، اقدام به پر کردن فهرست وارسی کردند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که نحوه ارائه آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با رویدادهای آموزشی الگوی گانیه و بریگز مطابقت ندارد.

کلیدواژه‌ها

آتشک، محمد. (1388). ضرورت‌ها و حیطه‌های برنامه درسی شهروند الکترونیک در برنامه درسی آموزش عالی. مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.دانشگاه تبریز. ص 45-32.
بدریان، مرضیه. (1387). ارزشیابی برنامه درسی الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی بر اساس الگوی «رودریکز سیمز». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
ربیعی، مهدی؛ محبی، سکینه؛ و رشید، صالح. (1389). ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره‌ی آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد. مجلهافقتوسعهآموزشپزشکی، دوره 4. شماره 1. ص 36-30.
رسولی، بهنام؛ و کردوانی، محمد. (1392). بررسی جایگاه طراحی آموزشی در یادگیری الکترونیکی.مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی آموزش. ص 184.
رضایی، محمد هاشم. (1380). یادگیری مستقل در نظام آموزش از راه دور. مجموعه مقالات دومین سمینار آموزش از راه دور. تهران: دانشگاه پیام نور. ص 200-188.
سراجی، فرهاد. (1388). نگاهی نو به طراحی محیط‌های یادگیری الکترونیکی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال سوم شماره 12 ص 121-100.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه. (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
طلایی مشعوف، علی‌اصغر. (1388). بررسی میزان انطباق برنامه آموزش الکترونیکی ریاضیات دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی با طراحی آموزشی مبتنی بر اصول رویکردهای رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و ساختن‌گرایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
عطاران، محمد. (1386). دانشگاه مجازی: بازخوانی روایت‌های موجود. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سال سیزدهم، شماره 1 ص 74-54.
گانیه، آر؛ بریگز، لسلی‌جی؛ و ویگر، والتردبلیو. (1374). اصول طراحی آموزشی. ترجمه خدیجه علی‌آبادی. تهران: دانا. سال انتشار اثر به زبان اصلی، 1992
لشینن؛ سینتیا؛ پولاک، جولین؛ و رایگلوث، چارلز. (1987). راهبردها و فنون طراحی آموزشی، ترجمه­ی هاشم فردانش(1386). تهران: سمت.
مالکی، مائده. (1389). تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحله‌ای بای بی در آموزش مبتنی بر شبکه یادگیری، یادداری و انگیزش دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
مرتضوی اقدم، پری؛ رحمانی نیشابور، رؤیا؛ زارعی زوارکی، اسماعیل؛ و آتشک، محمد. (1391). ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی. نشریه فناوری آموزشی، سال هفتم. شماره 7. ص 45-33.
مؤمنی راد، اکبر؛ و علی‌آبادی، خدیجه. (1391). بررسی کیفیت رشته فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی. فصلنامهاندازه‌گیریتربیتی، شماره 7، سال سوم. ص 129-114.
نوروزی، داریوش؛ و رضوی، سید عباس. (1390). مبانی طراحی آموزشی. تهران: سمت.
هورتون، ویلیام.(2003). ابزارها و فناوری‌های e-learning، ترجمه­ی خسرو‌پور عطایی(1385). تهران: دیباگران تهران.
Issack Santally, Mohammad. & Senteni, Alain. (2004).A Cognitive Approach to Evaluating Web-based Distance learning Environments.JALN volume 5(online) available at http://itdl.org/journal/Feb_04/ article04.htm.
Jung, Insung. (2010). The dimensions of e-learning quality: from the learner’s Perspective, Educational Technology Research and Development, Volume 59, Issue 4, pp 445-464.
Massy, J. (2002). Quality and e-learning in euroup, Procedia Social and Behavioral Sciences (1) 345–361.
Udo, Godwin. J., Bagchi, Kallol. K. 1. & Kirs, Peeter. J. (2011). Using SERVQUAL to assess the quality of e-learning experience.Computers in Human Behavior.1272–1283. Available at www.elsevier.com/ locate/comphumbeh
Wang, H., Jia, M. W., Ran, J. H., Yang, J. Liao., & Chiu, D. (2011). Design of a performance-oriented workplace e-learning system using ontology. Expert Systems with Applications. 38, 3372–3382.