نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان اردبیل.

2 استاد آمار کاربردی دانشگاه اصفهان.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازده­های شناختی و عاطفی یادگیری صورت گرفته است. 112 نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان اردبیل به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای برای انجام پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش مبتنی بر یک طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه‌های معادل بود. داده­ها از طریق دو آزمون عملکرد تحصیلی محقق­ساخته و پرسشنامه سنجش نگرش به دانشگاه مک­کوچ و سیگل(2003)، که هر دو دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند، گردآوری و با روش تحلیل کواریانس­چند­متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد آموزش هوش­موفق بر درک، مهارت تحلیل، مهارت خلاق، مهارت عملی، ادراک خود­تحصیلی، و نگرش به استاد و کلاس (05/0>P) تاثیر معنی­داری دارد. اما بر یادداری، نگرش به دانشگاه، انگیزش/خودنظم‌دهی و ارزشگذاری هدف‌ها تاثیر معنی­داری ندارد. از یافته­های تحقیق می­توان در آموزش و تربیت دانشجومعلمان استفاده نمود. پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک روش یاددهی-یادگیری مؤثر در تعمیق یادگیری دانشجو یان و بهبود مهارت‌های شناختی و عاطفه تحصیلی آنان استفاده نمود و آن را در استانداردهای آموزشی دانشجو معلمان در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

آقابابایی، سارا؛ ملک­ پور، مختار؛ کجباف، محمد باقر؛ و عابدی، احمد. (1394). اثربخشی آموزش هوش موفق بر توانایی های تحلیلی، عملی و خلاقانه دختران تیزهوش 12-9 ساله شهر اصفهان. فصلنامه کودکان استثنایی، 4(58)، 44-37.
استرنبرگ، رابرت؛ و همکاران. (2000). هوش عملی در زندگی روزمره (ترجمه الهه حجازی و یاسمین عابدینی ،1385). تهران: انتشارات آگاه.
استرنبرگ، رابرت؛ و گریگورنکو، النا. (2007). تدریس در جهت پرورش هوش موفق (ترجمه فرشته چراغی و همکاران، 1390). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم.
بلوم، بنجامین؛ انگلهارت، ماکس؛ فرست، ادوارد؛ هیل، واکر؛ و کراتوول، دیوید. (1956). طبقه بندی هدفهای پرورشی، کتاب اول: حوزه شناختی. (ترجمه علی اکبر سیف و خدیجه علی آبادی،1368). تهران: رشد.
پارسا، عبداله؛ ساکتی، پرویز. (1384). بررسی روابط ساده و چندگانه ساخت و سازگرایی در کلاس و شیوه اجرای برنامه درسی (رویکردهای تدریس و ارزیابی) با رویکردهای یادگیری دانشجویان در دوره های کارشنای دانشگاه شیراز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(4): 184-147.
دانش پژوه، زهرا. (1382). ارزشیابی مهار‌ت‌های حرفه‌ای معلمان علوم و ریاضی دوره راهنمایی و ارائه روشهای ارتقاء کیفی آن. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی،2(6) : 93-69.
راقبیان، رویا؛ اخوان­تفتی، مهناز؛ و حجازی، الهه. (1391). بررسی اثربخشی برنامه طراحی شده بر اساس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک خواندن سه وجهی بر افزایش درک خواندن دانش آموزان. روانشناسی مدرسه، 1(2): 39-58.
سند تحول راهبردی آموزش و پرورش.(1390). تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.
سیانسیلو، آنا؛ و استرنبرگ، رابرت. (2004). هوش: نظریه‌ها، اندازه‌گیری، و آموزش. (ترجمه محمد امیری مجد و سالار فرامرزی،1390). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
سیف، علی اکبر. (1387). روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه.
شعبانی، حسن. (1390). مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس). تهران: سمت.
قلاوندی، حسن؛ قلعه­ای، علیرضا؛ و بهشتی­راد، رقیه. (1392). بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات اموزشی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید. اندیشه‌های نوین تربیتی، 9(4)، 143-117.
مهرمحمدی، محمود. (1386). بازاندیشی فرایند یاددهی-یادگیری و تربیت معلم. تهران. انتشارات مدرسه.
مصرآبادی، جواد. (1389). هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش به مدرسه. علوم تربیتی. (12): 107-120 .
نگهبان­سلامی، محمود. (1392). تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی، خودکارآمدی، و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. رساله دکتری، دانشگاه خوارزمی. تهران.
نوشادی، ناصر؛ خادمی، محسن. (1389). بررسی و سنجش میزان اندیشه های انتقادی دانشجویان و مدرسان مطالعات اجتماعی مراکز تربیت معلم ایران. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 58(2):170-141.
Aljughaiman, A. M. Ayoub, A. E. (2012). The Effect of an Enrichment Program on developing Analytical, creative & Practical abilities of elementary gifted students. Journal for the Education of the Gifted, 35(2), 153-174. 
Avalos, B. (2011). Teacher Professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1), 10-20.     
Baslanti, U. (2008). Investigating the underachievement of university students in Turkey: Exploring subscales. International Journal of progressive Education, 4(2), 120-149. 
Baslanti, U. & MC Coach, D. B. (2006). Factors related to the underachievement of university students in Turkey. Roeper Review, 28(4), 210-215.
Brody, N. (2014). A Plea for the teaching of intelligence: personal reflections .Intelligence, 42, 136- 141.
Dahlgren, M.A. Reid, A. Dahlgren, L.O. & Petocz, P. (2007). Learning for the professions: Lessons from linking international research project. Higher Education, 56(22), 129-148.
Deary, L. J. (2014). Teaching Intelligence. Intelligence, 42, 142-147.
Douglas N. Harris, T.R. Sass. (2011). Teacher training, teacher quality and student achievement. Journal of Public Economics, 95(7-8), 798-812.
Galea, J. Legarreta, j. Marti, A. & Gisbert, M. (2002). On the design of learning contents of 3d virtual environments. Proceedings of ICTE. International Conference onIinformation and Communication Technologies in Education. Spain. ISBN, 84-95251-07-0.    
Grigorenko, E. L. Sternberg R.J. Strauss S. (2006). Practical intelligence and elementary-school teacher effectiveness in the United States and Israel: Measuring the predictive power of tacit knowledge. Thinking Skills and Creativity, 1(1): 14-33.
Hanter, M. S. & Linder, C. V. (2005). How to study? Journal of Experimental Psychology, 13o (2), 224-237.
Hernnstein, R.J. & Murray, C. (1994). The bell curve. New York: Free Press.
Lave. J. (1998). Cognition in practice. New York: Macmillan.
Mackintosh, N. J. (2014). Why teaching intelligence? Intelligence, 42, 166-170.
Mandelman, S.D. Barbot, B. & Grigorenko, E. L. (2015). Predicting academic performance and trajectories from a measure of successful intelligence. Learning and Individual Differences, In Press. Retrieved from Sciencedirect, 28 July.
Richter, D. Kunter, M. Klusmann, U. Ludtke, O. & Baumert, J. (2011). Professional Development across the teaching carrier: Teachers Uptake of Formal Ana Informal Learning opportunities. Teaching and Teacher Education. 27(1). 116-126.
San, M. (1999). Japan's beginning teacher's perception and professional development. Journal of Education of teaching, 25(1): 7-29.
Sanden, J.V. & Teurlings, C. (2008). Developing competence during practice period: The learner's perspective. In Tuomi- Grohn, tertlu and Engestrom. Between school and work new perspective on transfer and boundary- crossing. (pp: 110-137), United kingdom: Emerald. 
Santrock, J.W. (2007). Educational psychology. New York: McGraw-Hill.
Stemler, S.E. Elliott, J.G. Grigorenko, E.L. & Sternberg, R.J. (2006). There's more to teaching than instruction: seven strategies for dealing with the practical side of teaching. Educational Studies, 32(1), 101-118.
Sternberg, R.J. (1985). Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New York: Cambridge University Press.
Sternberg, R.J. (1988). The triarchic mind: A new theory of human intelligence. New York: Viking.
Sternberg, R.J. (1998). Principles of Teaching for Successful Intelligence. Educational psychologist. 33(2/3).65-72.
Sternberg, R.J. (1999) .The theory of Successful Intelligence. Review of General psychology, 3, 292-316.
Sternberg, R.J. (2002). Raising the achievement of all students: teaching for successful intelligence. Educational psychology Review. 14(4).383-393.
Sternberg, R.J. (2003). A Broad View of Intelligence. The Theory of Successful Intelligence. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 55, 139-154.
Sternberg R. J. (2014). Teaching about the nature of Intelligence. Intelligence.42. 176-179.
Sternberg R. J. (2015). Successful intelligence: A model for testing intelligence beyond IQ tests. European Journal of Education and Psychology,In Press. Retrieved from Science direct, 28 July.
Sternberg, R. J. Torff, B. & Grigorenko, E.L. (1998a). Teaching for successful intelligence raises school achievement. Phi Delta Kappan .79: 667-669.
Sternberg, R.J. Torff, B. & Grigorenko, E.L. (1998b). Teaching triarchically improves school achievement. J. Edu psychol. 90: 374-384.
Sternberg, R. J. Convey B.E.، Ketron J.L. & Bernstein M. (1981). People`s perception of intelligence. Journal of personality and social psychology. 41, 37-55.
Sternberg, R.J. Grigorenko, E.L. Jarvin, L. (2000). Improving reading Instruction: The triarchic model. Educational Leadership, 58(6): 48-52.
Sternberg, R. J. Grigorenko, E. L. (2002).The Theory of Successful Intelligence as a Basis for Instruction and Assessment in Higher Education. New direction for teaching and learning. 89، 45-53.
Sternberg R. J. Grigorenk, E. L. Jarvin L. (2011). Explorations of the nature of giftedness. New York: Cambridg University Press.
Unal, C. & Inan, H.Z. (2010). Students perceptions of a situated learning environment. Procedial social and Behavioral sciences, 2, 2171-2175.
Zohar, A. (1999). Teacher's metacognitive knowledge and the instruction of higher order thinking. Teaching and teacher Education .15، 413-429.