ارائه مدلی برای عملکرد شیمی دانش‏آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختیِ سطح بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - عضو هیأت علمی دانشگاه یزد barzegar6003@yahoo.com

2 دانشیار گروه روان‏شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 - دانشیار، گروه روان‏شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

4 - استادیار، گروه روان‏شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا بر عملکرد شیمی، با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا بود. بدین منظور، 646 دانش‏آموز دبیرستانی (328 دختر و 318 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ای متشکل از مقیاس‌های باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا، خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا پاسخ دادند. نتایج بدست آمده با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای برونزای باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا اثر مستقیم معناداری بر عملکرد شیمی دارند. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه بین باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا با عملکرد شیمی از طریق خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا میانجی‌گری می‏شود. در این مدل تمام ضرایب رگرسیون از نظر آماری معنادار بوده و متغیرهای پیش بینی کننده جمعاً 75/0 از واریانس عملکرد شیمی را تبیین کردند. در مجموع یافته ها نشان می‌دهد که باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا ضمن اثرات مستقیم، با واسطه خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا بر عملکرد شیمی اثرات غیرمستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


سیف، علی اکبر (1386). روان‏شناسی پرورشی نوین، روان‏شناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.
هومن، حیدر علی. (1387). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
کلانتری، خلیل. (1388). مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات علوم اجتماعی و اقتصادی. تهران: فرهنگ صبا
نقش، زهرا؛ قاضی طباطبایی، محمود؛ طرخان، رضا علی. (1389).  الگوی ساختاری رابطه خودکارآمدی، سودمندی ادراک شده و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه‌ای یادگیری خود نظم بخش. فصلنامه تازه های علوم شناختی، شماره 48، ص، 36.