بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- استادیار دانشگاه علامه طباطبائی aliabadikh@yahoo.com

چکیده

سرعت افزایش اطلاعات در کلیه رشته‏ها نیاز به بازنگری مداوم در برنامه‏های درسی را امری حیاتی نموده است. از آنجا که معمولا توقع می‏رود دانشگاه‏ها در به روز بودن اطلاعات جزء نهادهای پیش کسوت باشند بازنگری در برنامه‏های درسی دانشگاه‏ها یک باید است. مخصوصاً‌‍ در رشته تکنولوژی آموزشی که مجبور است در نوآوری و استفاده از امکانات جدید پیشرو باشد. بازنگری برنامه درسی گرایش تکنولوژی آموزشی به منظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است: 1. بررسی برنامه موجود و تعیین واحدهای دروس پیش دانشگاهی، عمومی، اصلی، تخصصی، اختیاری، و پیش نیازهر کدام .2. تعیین اطلاعات مربوط به دروس تخصصی، اختیاری و پیش دانشگاهی 3.برای هدف اول برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی، گرایش تکنولوژی آموزشی بررسی شد.برای رسیدن به هدف دوم اقدامات زیر صورت گرفت: 1.جستجوی کتابخانه‏ای و اینترنتی برای جمع‏آوری اطلاعات درباره دوره‏های تحصیلی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه‏های معتبر جهان. 2.نظر سنجی از اساتید دانشگاهی متخصص در رشته 3. نظر سنجی از دانشجویان کارشناسی ارشد 4. نظر سنجی از دانشجویان شاغل به تحصیل در این رشته 5. بررسی نتایج سمینارهای تکنولوژی آموزشی 6. بررسی صورت جلسات شورای عالی برنامه ریزی و نتیجه به صورت فهرست دروس ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


اسدنیا، اسد. (1382). طرح اصلاح و بازنگری برنامه‏های درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش‏دبستانی و دبستانی مربوط به گروه علوم انسانی کمیته تخصصی علوم تربیتی شورایعالی برنامه ریزی، با همکاری گروه آموزش و پرورش دانشکده روان‏شناسی و علوم‏تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی. تهران: شورایعالی برنامه ریزی.
اولین همایش کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، سال 1386.
پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی، 11 تا 13 بهمن ماه سال 1390 در کرمان.
دومین همایش فناوری آموزشی، تبیین رویکردهای نوین در فناوری آموزشی و جایگاه آن در نظام‏های آموزشی 17-18 خرداد 1383، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان‏شناسی و علوم‏تربیتی.
دومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 9-10 بهمن 1387. دانشگاه علوم‏پزشکی تهران بازیابی شده از http://elearn2.tums.ac.ir در تاریخ 9/11/ 1389.
ستاد انقلاب فرهنگی. (1362). مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم تربیتی در رشته تکنولوژی آموزشی. تهران: ستاد انقلاب فرهنگی، گروه علوم انسانی.
سومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکی27 الی 29 بهمن سال.1388 مشهد: مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
علاقه بند، علی. (1383). مشخصات کلی برنامه آموزشی (بازنگری شده) دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، تهیه شده توسط کمیته تخصصی گروه مدیریت آموزشی. تهران: دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
علی آبادی، خدیجه. (1385). بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی، گرایش تکنولوژی آموزشی.با همکاری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی. تهران: وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
علیزاده، مهستی و همکاران. (1390). چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکی. بهمن 1389. تبریز: انتشارات الوین باهمکاری مرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی، تبریز.
مجموعه مقالات همایش کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ایران، اراک2-3 آبان. اراک:1380.
نیلی، محمدرضا؛ ابراهیمی، زهرا. (1386). مجموعه مقالات دومین همایش فناوری آموزشی (رویکردهای نوین در آموزش عالی،17-18 خرداد 1383). تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
وزارت فرهنگ و آموزش عال، شورایعالی برنامه ریزی. (1372). برنامه آموزشی دوره کارشناسی علوم تربیتی، گرایش تکنولوژی آموزشی. تهران:شورایعالی برنامه ریزی.