نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش‏حاضر به‏منظور «مقایسه‏آموزش به روش‏تجربه و عمل(با‏تأکید بر‏بازی) با روش‏های زبانی و تأثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهرستان زرین شهر انجام گرفت». جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از:کلیه دانش‏آموزان پسر پایه‏دوم شهرستان‏زرین‏شهر که در‏سال تحصیلی ٨٦­٨۵مشغول به تحصیلبوده‏اند، و از بین جامعه مذکور به صورت نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای ٦٠نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که٣٠نفر در گروه‏آزمایش و ٣٠نفر در گروه‏گواه قرار گرفتند. روش انجام پژوهش در پژوهش‏حاضر، نیمه‏آزمایشی وطرح‏پژوهشی‏مورد‏استفاده، طرح‏پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه‏کنترل بوده است. ابتدا محقّقان با استفاده از آزمون محقّق ساخته از هر دو گروه پیش‏آزمون به عمل آورد، سپس در گروه آزمایش به آموزش‏ضرب به روش تجربه و عمل با تأکید بر بازی پرداخته و در گروه گواه معلم کلاس همین مفهوم را با روش‏های زبانی و متداول تدریس‏کردند. و در پایان از هر دو گروه پس‏آزمون به عمل آمد.به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها نیز از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که:
- پیشرفت تحصیلی مفهوم ضرب در ریاضی دانش‏آموزان پسر پایه دوم ابتدایی که به روش‏تجربه وعمل آموزش دیده‏اند، نسبت به دانش‏آموزانی که با روش‏های زبانی آموزش دیده‏اند، به‏صورت معناداری بالاتر است. 
- پیشرفت تحصیلی مفهوم ضرب در ریاضی دانش‏آموزان قوی پسر پایه دوم ابتدایی که به روش تجربه وعمل آموزش دیده‏اند، نسبت به دانش‏آموزان قویی که با روش‏های زبانی آموزش دیده‏اند، تفاوت معناداری وجود ندارد.
- پیشرفت‏تحصیلی مفهوم ضرب در ریاضی دانش‏آموزان متوسط پسر پایه‏دوم ابتدایی که به روش‏تجربه وعمل آموزش دیده‏اند، نسبت به دانش‏آموزان متوسطی که با روش‏های زبانی آموزش دیده‏اند، به‏صورت معناداری بالاتر است.
- پیشرفت‏تحصیلی مفهوم‏ضرب در ریاضی دانش‏آموزان ضعیف پسر پایه دوم ابتدایی که به روش تجربه وعمل آموزش دیده‏اند، نسبت به دانش‏آموزان ضعیفی که با روش‏های زبانی آموزش دیده‏اند، به‏صورت معناداری بالاتر است.
 

کلیدواژه‌ها

ادیب‏نیا،اسد.(1386). روش‏های تدریس علوم تجربی در دوره ابتدایی.جزوه درسی. دانشکده علوم تربیتی علامه طباطبائی.
آقازاده،محرم .(1384).راهنمای روش‏های نوین تدریس بر پایه پژوهش‏های مغز محوری،ساخت گرایی،یادگیری از طریق همیاری،فراشناخت،... .تهران،انتشارات آییژ.
انگجی،لیلی.عسگری،عزیزه.(1385). بازی و تأثیر آن در رشد کودک. تهران: انتشارات طراحان ایماژ.
دبیری،عاطفه .(1386).بررسی تأثیر اسباب بازی‏های آموزشی بر یادگیری برخی مفاهیم ریاضی دانش‏آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر در دوره پیش دبستان مناطق 6و 11 شهر تهران. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
حیدری،رضا.(1384).مقایسه تأثیر روشپنجم ابتدایی شهرستان قائم شهر با روش تدریس سخنرانی در درس علوم تجربی دانش‏آموزان پسر پایه E5. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
شکوهی،غلامحسین .(1368).روش آموختن حساب و هندسه.چاپخانه پیروز.
عمادی،حسن .(1383).بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‏آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم. تهران: علامه طباطبائی.
فروزان،منصور .(1385).درباره تیمز. تهران: مجله رشد آموزش ابتدایی.
گویا،زهرا .(1383).دانش ریاضی موردنیاز برای تدریس در دوره‏های ابتدایی.مجله آموزش ریاضی.تهران.
محدث،نسرین .(1385).بررسی‏تأثیر بازی‏های‏گروهی بر پیشرفت‏تحصیلی دروس زبان‏آموزی دانش‏آموزان پایه دوم ابتداییشهرستان تبریز. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
 
Dobson.2004,http//openlearn.open.ac.uk.
Guha,Smita.2006.Mathematics through Play, National Association for the Education of Young .
Mann, Robert (Bob). 2009, About Teaching Children Mathematics. The National Council of Teachers of Mathematics, 1906 Association Drive, Reston, VA 20191-1502
Robson,jocolyn.2004.active teaching and learning .http//www. Green wich.ac.uk.
Vande, welle.2001.elementry and middle school mathematics teaching development, Addison wesly long man ice forth education.
Seo, kyoung-hye, 2003, young children, what children's play tells us about teaching mathematics.