نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری مدیریت آمورشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شاحص فرصت دیجیتالی، یک شاخص‏مرکب است که امکان دسترسی ارزان، همه شمول، فراگیر و برابر شهروندان‏یک‏ کشور‏مشخص یا گروه‏های‏مشخصی از یک‏جامعه به ابزارهای (ICT) را مورد‏ اندازه‏گیری قرار‏می‏دهد. پژوهش‏حاضر با هدف شناخت رابطه بین دسترسی به مؤلفه‏های شاخص فرصت دیجیتالی با انگیزه شرکت و‏کارایی دوره‏های آموزش ضمن ‏خدمت (ICDL) انجام گرفته‏است. جامعه‏آماری شامل دبیران مقطع متوسطه شهر‏سردشت بود که در دوره‏های (ICDL) شرکت کرده ‏بودند. و نمونه‏آماری با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای از بین دبیران مرد و زن مقطع متوسطه به تعداد 168نفر انتخاب شده است. برای گرد‏آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده‏ است پایایی آن با استفاده‏از روش‏آلفای‏کرانباخ 84/0 محاسبه شده‏است. برای بررسی‏شاخص‏فرصت دیجیتالی از آمار توصیفی و برای بررسی رابطه شاخص فرصت دیجیتالی با انگیزه‏شرکت و کارایی ‏دوره‏های (ICDL) از همبستگی دو‏رشته‏ای ‏نقطه استفاده‏شد. براساس نتایج پژوهش معلمان 52 درصد به کامپیوتر، 38 درصد به اینترنت و 75 درصد به موبایل (شاخص فرصت ‏دیجیتالی)دسترسی داشته‏اند و یافته‏های پژوهش نشان داد که بین دسترسی به مؤلفه‏های فرصت‏دیجیتالی و انگیزه بالا برای شرکت در دوره‏های (ICDL) و همچنین کارایی این دوره‏ها رابطه معنی‏داری وجود دارد و براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می‏شود که در جهت بهره‏وری هر چه بیشتر دوره‏های (ICDL) نسبت به افزایش شاخص فرصت دیجیتالی در بین گروه‏های هدف این دوره‏ها برگزار شود.

کلیدواژه‌ها

ابیلی، خدایار .(1372).  نگاهی بر ضرورت آموزش سواد کامپیوتر. مجله آموزش بزرگسالان و توسعه، شماره 2، تهران.
بیابانگرد، اسماعیل .(1385). روا‏‏ن‏شناسی تربیتی (روا‏ن‏شناسی آموزش و یادگیری). تهران؛ نشر ویرایش.
پارسیان، علی .(1374). تئوری سازمان و طراحی ساختار. تهران، وزارت امور خارجه.
پرهیزگار، کمال .(1373). مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی. تهران، انتشارات آگاه.
تافلر، آلوین .(1362). موج سوم. ترجمه خوارزمی شهندخت، تهران، نشر نو.
حاجی‏قاسمی، قاسم .(1384). تهیه مدل برنامه درسی دوره‏متوسطه با رویکرد استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT). پایان نامه کارشناسی‏ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
حاج آقا بزرگی، منیژه .(1386). بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهار‏ت‏های شغلی کارکنان مرکز آموزش شرکت ملی نفت تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
خدا پناهی، محمد کریم .(1381). انگیزش و هیجان. تهران، اتشارات سمت.
سیف، علی‏اکبر .(1383). روان‏شناسی تربیتی (روان‏شناسی آموزش و یادگیری). تهران، مؤسسه انتشارات آگاه.
صباغیان، زهرا .(1381). آموزش بزرگسالان جزوه درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.
لرکیان، مرجان .(1383). ارزیابی طرح توسعه توانمندی معلمان در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از نظر شرکت کنندگان در دوره (ICDL)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
مانلی و همکاران .(1383) گواهینامه ‏بین‏المللی کاربری‏کامپیوتر. ترجمه متواضع، مرتضی، تهران، دیباگران.
موکیلی، آلکس و دانتزر، روبرت .(1384). انگیزش و هیجان، ترجمه گنجی، حمزه و پیکانی، علی. تهران، نشر ساوالان.
نفیسی، عبدالحسین. آرمان، هدف‏ها، سیاست‏ها و عنوان برنامه‏های فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش. مجله تکفا، شماره 5و 6 (1383). قابل دسترسی در:
تاریخ بازیابی :3/7 /86
نور علیزاده، رحمان .(1383). ارزشیابی اثربخشی دوره‏های آموزشی شرکت سایپا بر عملکرد شغلی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
نوری نژاد، مریم، به نتایج آخرین رتبه بندی دیجیتالی کشورها، شاخص فرست دیجیتالی، تهران ،روزنامه ایران چهارشنبه 2 آبان 1386. فابل دسترس در: www.iran-newspaper.com.1386/860802/html/danesh.htm تاریخ بازیابی:15/2/86
 
 
DAI, ITU Digital Access Index (DAI) Worlds First Global ICT Ranking, (2003)
Economist, E-readiness rankings, A white paper from (2006) the Economist Intelligence unit ITU Digital Opportunity Index (DOI).
Emmer, E. T , & Eertson, C. M, & Worsham, M. E. (2003) Classroom management for  secondary teachers. Boston: Allyn and Bacon.
Norman, D. (1999). Why good products can fair: the personal computer is so complex, MIT press, US.
OECD, THE report of International Telecommunication union, (2001), Retrieved January 5, 2007 from:http://www.dataoecd/49/37/35930795/pdf.
Pintrich, O. R., & Schunk, D. H. (2002) Motivation in education. Upper saddle River, NJ: Prentice Hall.
Thamson, G. F. (2002).  A text book of human resource management , London.
Department for education and skills in the UK, (2002)  impact of ICT on learning & teaching, Becta. 
Trinidad, S. (2003) An Innovative Approach for Developing Multimedia Learning modules, Retrieved January 3, 2007 from: http://isedj.org/isecon/2001/34a/iscon.2001.defazio.pdf