نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه فلسفه آموزش ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی و شخصیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد فلسفه تعلیم و تربیت ، گروه فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش‌آموزان تیزهوش در فنلاند و ایران و ارائه الگویی برای ایران انجام شد.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اسناد و مدارک و خبرگان دانشگاهی بودند که تعداد 10 نفر از آنها طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی دانش‌آموزان پسر تیزهوش منطقه 5 شهر تهران در سال 99-1398 بودند که تعداد 160 نفر آنها طبق جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته (57 گویه‌ای) استفاده شد. داده‌ها در بخش کیفی با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی با روش تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Amos تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مبانی علمی آموزش دانش‌آموزان تیزهوش در فنلاند دارای 16 شاخص، 4 مقوله معلمان ثابت، نیاز به تعامل‌های مثبت و سازنده، اهمیت خودمختاری و بازی و اعتماد کامل و 2 مضمون عدم جداسازی و غربالگری دانش‌آموزان اعتماد و مبانی فلسفی آن دارای 16 شاخص، 5 مقوله ورزش و هنر، تاکید بر خلاقیت، علاقمندی به یادگیری، عدم توجه به تخیل و رویاپردازی و اصالت وجود/ انسان‌گرایی و 2 مضمون توجه به همه قابلیت‌ها و عدم تفکیک‌گذاری بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به الگوی مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش‌آموزان تیزهوش برای ایران، برنامه‌ریزی جهت استفاده از آن برای بهبود شرایط آموزشی دانش‌آموزان تیزهوش ضروری است

کلیدواژه‌ها