نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. *(نویسنده مسوول) ghrsar2@gmail.com.

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هوش موفّق، خِرَد و خلاقیت را می‌توان از ویژگی‌های مهم موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی به شمار آورد. این پژوهش برای تعیین نقش پیش‌بینی کنندگی هوش موفّق، خِرَد و خلاقیت در یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران انجام گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی، و جامعۀ آماری کلیۀ زبان آموزان، زبان انگلیسی دختر و پسر شهرستان‌های قائم‌شهر، بابل و ساری که در سال97 ـ1396 مشغول به تحصیل بودند، که از این تعداد، نمونه‌ای به حجم 625 نفر انتخاب گردید که 351 نفر از آن‌ها پسر و 274 نفر دختر بودند، که به سه پرسشنامۀ هوش موفّق استرنبرگ با مجموع (36) سؤال  و ضریب پایایی 88/0 و پرسشنامۀ خِرَد آردلت(29) با ضریب پایایی 84/0 و پرسشنامه خلاقیت عابدی با (60) سؤال و ضریب پایایی 89/0،که در مجموع به (125) سؤال پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون  چند متغیری استفاده شده است. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های هوش موفق و خلاقیت می‌توانند در پیش‌بینی یادگیری زبان نقش داشته باشند.نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که هوش موفّق، خِرَد و خلاقیت از عوامل بسیار مهم در یادگیری زبان انگلیسی هستند که با اجرای صحیح آن‌ها در کلاس وآموزش آن‌ها به زبان آموزان می‌توان به‌طور مستقیم فرایند یادگیری را ارتقا بخشید.

کلیدواژه‌ها

استرنبرگ، ج، رابرت. (1390). تدریس در جهت هوش موفّق  (برای افزایش یادگیری و پیشرفت دانش‌آموزان). ( ترجمۀ چراغی و همکاران). تهران: جهاد دانشگاهی.
رایس، فیلیپ. (1387). رشد انسان: روانشناسی رشد از تولد تا مرگ ( ترجمۀ مهشید فروغان). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی، 2001).
سلامی، محمود. (1392). بررسی اثربخشی آموزش هوش موفّق بر تفکّر انتقادی، خودکارامدی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان. پایان‌نامه دکتری. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
سیف، علی‌اکبر. (1393). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.
شادکانلو، گلناز. (1389).تأثیر هوش چندگانه بر مهارت‌های چهارگانه زبانی(خواندن، نوشتن، گفت‌وشنود) فراگیران انگلیسی به‌مثابه یک زبان بیگانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و زبانه‌ای خارجه. دانشگاه تربیت‌معلم سبزوار.
عابدی، ج. ( 1372 ). خلاقیت شیوه‌ای نو در اندازه‌گیری آن. پژوهش‌های روان‌شناختی، شماره1.
مهریاری، حجت‌الله. (1395). خِرَد  در اندیشه فردوسی. سایت پرسه. انتشار، 23 اردیبهشت، 1395.
 
Allessio, A. F. Avolio, E. B. Charles, V. (2019). “Studying the impact of critical thinking on the academic performance of executive MBA students”. Elsevier. Volume 31, March 2019, Pages 275-283. https://doi.org/ 10.1016/j.tsc.2019.02.002
Ardelt M & Pridgen S & Pridgen K. (2018). The Relation Between Age and Three-Dimensional Wisdom: Variations by Wisdom Dimensions and Education. DOI: 10.1093/geronb/gbx182
Ardelt M. (2003). Development and empirical assessment of three-dimensional wisdom scale. Research on aging ؛ 25 (3), 275-324.
Ardelt M. (2011). The measurement of wisdom: A commentary on Taylor, Bates, and Webster’s comparison of the SAWS and 3D-WS. Experimental Aging Research؛ (37), 241-255.
Bang, H. (2013). African American Undergraduate Students Wisdom and Ego Identity Development Effects of Age, Gender, self- esteem, and resilience. Journal of Black Psychology. 2015, vol, 41 (2). (pp. 95-120).
Birren J E & Fisher L M. (1990). Conceptualizing wisdom: the primacy of affect-cognition relations. In R. J. Sternberg (Ed.), Wisdom: Its nature, origins, and development (pp. 317–332). New York: Cambridge University Press.
Boccio C, Beaver K, Schwartz J. (2018). “The role of verbal intelligence in becoming a successful criminal: Results from a longitudinal sample”. Jan 2018 in Intelligence. Volume 66. 2018. DOI: 10.1016/j.intell.2017.10.003
Bridle, M. (2019). “Learner use of a corpus as a reference tool in error correction: Factors influencing consultation and success”. Elsevier. Volume 37, January 2019, Pages 52-69. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2018.11.003
Brown H. D. (2002). Principle of language learning and teaching. White Plain, NY, Pearson.
Carter, P. (2013). The Complete Book of intelligence tests. New York: John Wiley &Sons.
Constantinescu, S. R. (2014). “The Theory of Multiple Intelligences-applications in Mentoring Beginning Teachers”. Elsevier. Volume 116, 21 February 2014, Pages 3345-3349. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.761
Genesee, F. (2006). The role of intelligence in second language learning. A Journal of research In Language Studies. Volume 26, Issue 2, December 1976, Pages: 267–280. https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1976.tb00277.x
Göçmen,O. Coşkun, H.(2019).The Effects of the Six Thinking Hats and Speed on Creativity in Brainstorming”. Elsevier. 12 February 2019.  https://doi.org/10.1016/j.tsc.2019.02.006
Grigorenko, E. L. & Jarvin, L. & Sternberg, R. J. (2002). School-based tests of the triarchic theory of intelligence: Three settings, three samples, three syllabi. Contemporary educational psychology, 27, 167-208.
Griven, C. Connelly, C. Tangney, B. (2016). “Extending experiential learning in teacher professional development”. Elsevier. Volume 58, August 2016, Pages 129-139. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.04.009
Hack, M, L. (2018). “Wisdom and Courage”.Published 15 Sep 2018. Physical Therapy. volume 98 issue10 on pages 830 to 843. DOI: 10.1093/ptj/pzy086
Helson, R. & Srivastava, S. (2002). Creative and wise people: Similarities, differences, and how they develop Personality and Social Psychology. Bulletin, 28, 1430-1440.
Helson, R., & Srivastava, S. (2002). Creative and wise people: Similarities, differences, and how they develop. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1430-1440.
Hwalim, M. J. (2019). “Explicit and implicit justifications of experimental procedures in language education: Pedagogical implications of studying expert writers’ communicative resources ”.Elsevier.Volume37, January 2019,Pages34-51. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2018.10.006
Kaufman J. C. Plucker J. A. (2011). Intelligence and creativity. The Cambridge handbook of intelligence. In: Sternberg R. J., Kaufman S. B. editors... Cambridge University Press; Cambridge: pp. 771–783.
Keating, D. (1985). Four faces of creativity: the continuing plight of the intellectually underserved. Gifted child Quarterly, 24, 56-61.
Larsen, R & Buss, D & Wismeijer, A. (2013). Personality Psychology (domains of knowledge about human nature). New York: Mc Graw Hill.
Lucchiari  , C.  Sala, M.P.  Vanutelli, E. M. (2019). “The effects of a cognitive pathway to promote class creative thinking. An experimental study on Italian primary school students”.Elsevier.Volume31, March2019, Pages156-166. https://doi.org/ 10.1016/j.tsc.2018.12.002
Nunan. D. (2015). Teaching English to Speakers of other Languages. Routledge: USA.
Qayyum M A. (2018). Modelling wisdom in learning and decision making. Published 2018 in International Journal. volume12 issue 2 on page146. DOI: 10.1504/ijkl.2018.092052.
Santrock, John W. (2003). Psychology (7th Edition). McGraw-Hill College.
Snorre,M. Boysen, W. Larsen, C.T. (2019). “Do handoffs promote creativity? A study of a pass-the-baton approach to the development of educational games”. Elsevier. Volume 31, March 2019, Pages 262-274. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2019 .02.005
Staudinger, U. M. & Gluck, J. (2011). intelligence and wisdom. In R. j. Sternberg & S. B. Kauman. The Cambridge handbook of wisdom (pp. 827-846). New York: Cambridge University.
Sternberg, J. R. (2018).Speculations on the Role of Successful Intelligence in Solving Contemporary World Problems.  Journal of Intelligence. Published: 23 January 2018. doi: 10.3390/jintelligence6010004
Sternberg, J. Robert. (2003). Wisdom, Intelligence Creativity Synthesized. New York: Macmillan.
Sternberg, R. (2017). “ACCEL: A New Model for Identifying the Gifted”.published 3 Jul 2017 in Roeper Review. Elsevier, Volume 39 issue 3 on pages 152 to 169. Doi: 10.1080/02783193.2017.1318658.
Sternberg, R. (2018 a).Why Real-World Problems Go Unresolved and What We Can Do About It: Inferences from a Limited-Resource Model of Successful Intelligence”. Published 13 Sep2018 in Journal of Intelligence volume 6 issue 3 on page 44. DOI: 10.3390/jintelligence6030044.
Sternberg, R. (2018 b). “Speculations on the Role of Successful Intelligence in Solving Contemporary World Problems”. Elsevier. DOI: 10.3390/ jintelligence6010004.
Sternberg, R. J. & Kaufman, Scott B. (2011). the Cambridge Handbook of Intelligence. Cambridge University Press.
Sternberg, R. J. (2005). Older but not wiser? The relationship between age and wisdom. Aging International, 30 (1), 5-26.
Sternberg, R. J. (2008). Applying psychological theories to educational practice. American Research, 45 (1).
Sternberg, R. J. Jarvin, L & Grigorenko, E. L. (2009). Teaching for Wisdom, Intelligence, Creativity, and Success. Crowin press, a sage publications company.
Tagliamonte’s, Sali. (2016). Teen Talk: The Language of Adolescents. Cambridge University Press.
Torrance, E, P. (1974). A test of creative thinking norms: technical manual. Lexington: personnel press.
Wang, C.H. (2019). “Fostering learner creativity in the English L2 classroom: Application of the creative problem-solving model”. Elsevier. Volume 31, March 2019, Pages 58-69. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2018.11.005
Webster’s College Dictionary. (2007). Merriam- Webster. 
Weststrate, N M &Fournier M A. (2018). “Sowing the seeds of wisdom: a longitudinal study of childhood antecedents of wisdom”. Published 1Nov 2018 in Innovation in Aging volume 2 issuesuppl_1on pages 553 to 554. Doi:10.1093/geroni/igy023.2045
Yang, K. Hong, R.Z. Lee, L. Lin, S.H. (2019). “Exploring the significant predictors of convergent and divergent scientific creativities”. Elsevier. Volume 31, March 2019, Pages 252-261. https://doi.org/ 10.1016/j.tsc.2019.01.002