نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی مطالعات برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نوینده مسئول) Sroomani56@gmail.com

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در بی‌انگیزگی تحصیلی در بین دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرم‌آباد است که تعداد 15 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و همچنین اشباع نظری انتخاب شد. داده‌های استخراج‌شده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با استفاده از روش پدیدارشناسی و کدگذاری استخراج مضمون‌های اصلی و فرعی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که کادر آموزشی شامل: نحوه برخورد کادر آموزشی و جایگاه علمی اساتید، امکانات دانشگاه شامل: تغذیه و امکانات فضایی دانشگاه، محتوی دروس شامل: سنخیت محتوی، کاربرد در آینده و محتوی دروس تخصصی، دوستان و مسائل مربوط به خود دانشجو و همچنین مسائل مربوط به سیاست‌های دانشگاه فرهنگیان شامل: سیاست مربوط به شغل و سیاست چگونگی برگزاری کلاس‌ها از جمله عواملی هستند که در بی‌انگیزگی تحصیلی دانشجویان مشغول به تحصیل نقش دارند. یافته‌های حاصل از پژوهش می‌تواند جزء برنامه‌های اصلاحی دانشگاه فرهنگیان جهت رفع بی‌انگیزگی تحصیلی دانشجویان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

ابراهیم‌زاده، فرزاد؛ قربانی، مهرزاد؛ ناصریان، جواد و مردانی، مهناز. (1394). بروز افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی لرستانT مجله علمی پژوهشی یافته، 17(4).
باورساد، فاطمه؛ حکیم، اشرف السادات؛ عظیمی، نسرین؛ لطیفی، محمود و قالوندی، حسین. (1393). بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، پژوهش در آموزش علوم پزشکی.12-79.
بیابان‌گرد، اسماعیل. (1372). روش‌های افزایش عزت‌نفس در کودکان و نوجوانان. چاپ اول. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان 52-50.
حاج باقری، ادیب؛ پرویزی، محمد و صلصالی، مهوش. (1390). روش‌های تحقیق کیفی. چاپ سوم، تهران. انتشارات بشری.
عابدی، حیدر علی. (1385). تحقیقات کیفی. روش‌شناسی علوم انسانی. فصلنامه حوزه و دانشگاه. 12(4)79-62
مارشال، ریو. (1397). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی (1397). تهران: انتشارات ویرایش (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2009)
مولوی، پرویز؛ رستمی، خلیل؛ فدایی نائینی، علیرضا؛ محمدنیا، حسین و رسول زاده، بهزاد. (1386). بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 25(1).
هزاوه ئی، مهدی؛ فتحی، یدا... و شمشیری، مهری. (1385).بررسی برخی علل مشروطی از دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 81-1380. مجله گاه‌های توسعه در آموزش پزشکی، 3(1).
Adler, I., Schwartz, L., Madjar, N., & Zion, M. (2018). Reading between the lines: The effect of contextual factors on student motivation throughout an open inquiry process. Science Education, 102(4), 820-855.
Baker, D. R. (2016). An intervention to address gender issues in a course on design, engineering, and technology for science educators. In Understanding Girls (pp. 161-196). SensePublishers, Rotterdam.
Banfield, J., & Wilkerson, B. (2014). Increasing student intrinsic motivation and self-efficacy through gamification pedagogy. Contemporary Issues in Education Research, 7(4), 291-298.
Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., & Ford, M. T. (2014). Intrinsic motivation and extrinsic incentives jointly predict performance: A 40-year meta-analysis. Psychological bulletin, 140(4), 980.
Ciampa, K. (2014). Learning in a mobile age: an investigation of student motivation. Journal of Computer Assisted Learning, 30(1), 82-96.
Fahlman, S. A., Mercer, K. B., Gaskovski, P., Eastwood, A. E., & Eastwood, J. D. (2009). Does a lack of life meaning cause boredom? Results from psychometric, longitudinal, and experimental analyses. Journal of social and clinical psychology, 28(3), 307-340.
Fernandez-Rio, J., Sanz, N., Fernandez-Cando, J., & Santos, L. (2017). Impact of a sustained Cooperative Learning intervention on student motivation. Physical Education and Sport Pedagogy, 22(1), 89-105.
Hanus, M. D., & Fox, J. (2015). Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. Computers & Education, 80, 152-161.
Hirsch, G. (2013). Helping college students succeed: A model for effective intervention. Routledge.
 Holt MP. (2005) Student retention practices in associate degree, entry-level dental hygiene programs. J Dent Hyg. 79(3): 6..
Kiany, G., Karimi, M., & Norouzi, M. (2017). An assessment scheme for ELT performance: An iranian case of Farhangian University. Journal of Teaching Language Skills, 36(1), 111-144.
Kiemer, K., Gröschner, A., Pehmer, A. K., & Seidel, T. (2015). Effects of a classroom discourse intervention on teachers' practice and students' motivation to learn mathematics and science. Learning and instruction, 35, 94-103.
Lopez-Barcena, J., González-de, M. C. O., Avila-Martinez, I., & Teos-Aguilar, O. (2009). Epidemiological health factors and their relationship with academic performance during the first year of medical school. Study of two generations. Gaceta medica de Mexico, 145(2), 81-90.
Makara, K., & Karabenick, S. (2017). Longitudinal high school research revealed: using surveys to assess student motivation and social networks.
Mann, M. D. (2017). Increasing Student Motivation to Learn by Making Computer Game Technology More Engaging: Measurable Outcomes That Determine Success. Contemporary Issues in Education Research, 10(2), 117-120.
McLaughlin, M. J. (2018). Tracking Dynamic Changes in Student Motivation in the English Discussion Classroom.
Öqvist, A., & Malmström, M. (2016). Teachers’ leadership: A maker or a breaker of students’ educational motivation. School Leadership & Management, 36(4), 365-380.
Schiefele, U. (2017). Classroom management and mastery-oriented instruction as mediators of the effects of teacher motivation on student motivation. Teaching and teacher education, 64, 115-126.
Schiefele, U., & Schaffner, E. (2015). Teacher interests, mastery goals, and self-efficacy as predictors of instructional practices and student motivation. Contemporary Educational Psychology, 42, 159-171.
Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Motivation in education: Theory, research, and applications.
Solanki, S. M., & Xu, D. (2018). Looking Beyond Academic Performance: The Influence of Instructor Gender on Student Motivation in STEM Fields. American Educational Research Journal, 55(4), 801-835.
Tarhini, A., Hone, K., & Liu, X. (2015). A cross‐cultural examination of the impact of social, organisational and individual factors on educational technology acceptance between B ritish and L ebanese university students. British Journal of Educational Technology, 46(4), 739-755.
Wang, J. C., Chiu, C. Y., Hong, Y. Y., Liu, W. C., Tay, E. G., Nie, Y., ... & Sim, C. M. Q. (2016). The power of beliefs in impacting motivation: Motivating the academically unmotivated.
Zee, M., & Koomen, H. M. (2016). Teacher self-efficacy and its effects on classroom processes, student academic adjustment, and teacher well-being: A synthesis of 40 years of research. Review of Educational research, 86(4), 981-1015.
Zheng, S., Rosson, M. B., Shih, P. C., & Carroll, J. M. (2015, February). Understanding student motivation, behaviors and perceptions in MOOCs. In Proceedings of the 18th ACM conference on computer supported cooperative work & social computing (pp. 1882-1895). ACM.
Zimmerman, B. J., & Martínez-Pons, M. (1992). Perceptions of efficacy and strategy use in the self-regulation of learning. Student perceptions in the classroom, 185-207.