دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش-یادگیری مادام‌العمر دانشجویان پلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22054/jep.2021.54693.3114

جواد عینی پور؛ اصحاب حبیب زاده؛ صغری ابراهیمی قوام


2. رابطه شایستگی اجتماعی، آخرت نگری با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای ، بلوغ عاطفی و اخلاقی نوجوانان در مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.22054/jep.2021.54162.3086

مریم برهمن؛ محبوبه موسیوند


3. ارائه مدلی برای میل به ماندگاری در معلمان دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22054/jep.2021.57001.3207

سید علی سجادی؛ محمد علی حسینی؛ نادرقلی قورچیان


4. طراحی و اعتبار یابی الگوی مداخله ای مهارت های زمینه ای خواندن و اثر بخشی آن بر مهارت خواندن دانش آموزان در معرض خطر مشکلات خواندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22054/jep.2021.49729.2887

محمد قاسمی ارگنه؛ فاطمه نیکخو؛ مجید فیروزکوهی برنج آبادی؛ صمد عظیمی گروسی