رابطه چرخۀ شبانه‌روزی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع اول راهنمایی

اسماعیل سعدی‌پور؛ فاطمه‌سادات گرامی

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 175-206

چکیده
  همه چیز در جهان حرکت موزون دارد. با نگاهی دقیق به دنیای اطراف پی می‌بریم که حیات و زندگی به شکل فعالیت دوره‌ای با آهنگی منظم است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین ریتم‌های شبانه‌روزی دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی آنان است. روش این پژوهش می­باشد. جامعه این تحقیق را دانش­آموزان دختر اول راهنمایی منطقه 12 شهر تهران تشکیل می­دهد که با ...  بیشتر