اعتباریابی الگوی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت محیط های یادگیری

نسرین علی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمد نوریان

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 217-242

https://doi.org/10.22054/jep.2021.52596.3008

چکیده
  هدف از این تحقیق، مطالعه نظام مند خصوصیات یک محیط یادگیری است که در فرایند یاددهی- یادگیری در برنامه درسی و اجرای عملی آن، از تمام جوانب مورد توجه قرار می گیرد. این محیط متاثر از فرهنگ، سنت، تکنولوژی و غنا در طراحی و ساخت است. رویکرد این پژوهش از نوع کمی می باشد. در الگوی طراحی شده، مؤلفه های محیط یادگیری که با استفاده از تحلیل محتوا، ...  بیشتر