روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان (هنرآموزان) هنرستان ها

ارسلان ایرجی راد؛ مرضیه حاجی

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، ، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22054/jep.2019.39767.2584

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان (هنرآموزان) هنرستان‌های شهرستان قائم‌شهر بود. جامعه آماری پژوهش شامل 165 تن از هنرآموزان هنرستان‌های دخترانه و پسرانه شهرستان قائم‌شهر که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به فعالیت بودند، که با استفاده از فرمول کوکران 114 تن آنان با روش انتخاب تصادفی به‌صورت برابر ...  بیشتر