روانشناسی یادگیری
نقش سیستم‌های مغزی رفتاری و تیپ‌های صبحی- عصری در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

سجاد بشرپور؛ جواد درودی؛ سپیده محمودزاده

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، ، صفحه 203-220

https://doi.org/10.22054/jep.2019.16671.1585

چکیده
  پیشرفت تحصیلی که عدم فاصله‌ی بین ظرفیت یادگیری و عملکرد تحصیلی در نظر گرفته می‌شود، علاوه بر تفاوت‌های هوشی تحت تاثیر متغیر‌های شخصیتی نیز قرار می‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیستم‌های مغزی رفتاری و تیپ‌های صبحی– عصری در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان بانه می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع ...  بیشتر