تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

شیوا علیپور؛ محمد مهدی بابایی منقاری؛ محمد عباسی؛ حسین داودی

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، ، صفحه 85-117

https://doi.org/10.22054/jep.2019.12083.1436

چکیده
  مقالات منتشر شده در نشریات علمی پژوهشی منابع ارزشمندی در زمینه پیشرفت علمی کشور می باشند. پژوهش حاضر توصیفی با هدف تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است. جامعه آماری این مطالعه شامل 91 مقاله چاپ شده در 10 شماره فصلنامه (از شماره 27 تا 36) بوده است. در این پژوهش با استفاده ...  بیشتر