نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

2 دانشجو دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تهران

3 دانشجو دکتری روا‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

4 عضویت هیئت علمی گروه مشاوره،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده

مقالات منتشر شده در نشریات علمی پژوهشی منابع ارزشمندی در زمینه پیشرفت علمی کشور می باشند. پژوهش حاضر توصیفی با هدف تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است. جامعه آماری این مطالعه شامل 91 مقاله چاپ شده در 10 شماره فصلنامه (از شماره 27 تا 36) بوده است. در این پژوهش با استفاده از چک لیست و مراجعه به محتوا و استنادات مقالات فصلنامه، سوالات استخراج و تحلیل گردید . برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی نظیر دسته‌بندی جداول بر اساس توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد 4/93% مقالات از لحاظ نگارش به درستی نوشته شده‌، 6/71 % از نویسندگان مقالات را مردان تشکیل داده و از لحاظ تعداد نویسندگان مقالات، مقاله‌های با سه نویسنده بیشترین را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر رتبه علمی و مدرک تحصیلی نویسندگان، استادیاران با 9/%25 در رتبه اول قرار دارند، از نظر وابستگی نویسندگان به دانشگاه‌ها، دانشگاه علامه طباطبایی با 6/36 % در رتبه اول قرار دارد. بیشترین روش تحقیق مورد استفاده روش نیمه تجربی با 8/31% و همبستگی با 6/29% بوده است. در بخش آزمون‌های آماری آزمونt با 6/14% و تحلیل رگرسیون با 1/12% بیشترین استفاده را داشته‌اند. در جامعه مورد مطالعه مقالات، دانش‌آموزان با 8/42 % و دانشجویان با 5/28% بیشترین نمونه آماری بوده، در روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای با 6/29% در رتبه اول قرار دارد. همچنین بیشترین ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه با 2/84% رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

ارشاد سرابی، م و اسلامی نژاد، ط. (1389). تحلیل محتوایی مقالات منتشرشده در مجلات آموزش پزشکی در ایران. مرکزمطالعاتوتوسعهآموزشپزشکی، دوره هفتم، شماره دوم.
باردن، لورنس. (1374). تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی سرخابی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
بخشی، ‌حامد و همکاران. (1383). تحلیل محتوای ارزش‌های مندرج در فیلم‌ها و سریال‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران. مشهد: مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی.
بخشی، حامد. (1385). تحلیل محتوای نمودهای دینی در آثار سینمایی جشنواره رویش.384، مشهد: حوزه هنری خراسان رضوی.
پاییز محمدی، م و دادگر، م. (1386). تحلیل استنادی مقاله‌های منتشرشده درسی شماره فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. فصلنامهکتابداریواطلاع‌رسانی. شماره 10
پورثانی، م و امین پور، ا. (1383). تحلیل محتوایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌های علوم تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران.
جانانی پ؛ رودباری، م.، تهمتن، ا و صدقی، ش. (1391). تحلیل محتوای مقالات نشریات دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. مجلۀ مراقبت‌های پرستاری و مامایی. دوره‌ی 2، شماره‌ی 1. ص 53-59.
خوشنویس، ‌اعظم. (1376). تحلیل محتوای فیلم‌های سینمایی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز پژوهش‌های صداوسیما.
دلاور، علی. (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
دلاور، علی. (1390). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. تهران: مؤسسه نشر و ویرایش.
رایف، دانیل و همکاران (1381). تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، ترجمه مهدخت بروجردی علوی. تهران: سروش.
رفیع‌پور، فرامرز. (1378). وسایل ارتباط‌جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی. تهران: کتاب فرا.
ریاحی نیا، ن. و نوابی نژاد، ش. (1390). تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه تحقیقات زنان. مجلۀ تحقیقات زنان. دوره 5. شماره 1. ص 99-111.
زکی، محمدعلی. (1387). بررسی و تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های جهانگردی در ایران. مجلهعلوموفناوریاطلاعات، دوره 24. شماره 1. ص 51-78.
سرمد، ز؛ بازرگان، ع و حجازی، ا. (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
شریفی، حسن پاشا و شریفی، نسترن. (1380). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران. انتشارات سخن.
شهریاری، پرویز. (1385). تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی از سال 81 تا 85. فصلنامهکتاب. دوره 17. شماره 3 ص 89-102
عظیمی هاشمی، مژگان. (1381)، تحلیل محتوای پربیننده‌ترین تولیدات سینمایی در دهه اخیر از جهت ارائه ارزش‌های اجتماعی. مشهد. پژوهشکده اقبال جهاد دانشگاهی.
علی‌پور، یعقوب. (1374). تحلیل محتوای پربیننده‌ترین فیلم‌های ویدئویی مؤسسه رسانه‌های تصویری در استان هرمزگان. تهران. مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات. فصلنامه روانشناسی تربیتی (1392-1394). دانشگاه علامه طباطبائی. شماره 27 – 36
قاسمی، حمید. (1387). فعالیت‌های رسانه­ای در ورزش. تهران: بامداد کتاب.
قهنویه ح؛ موحدی، ف؛ یارمحمدیان، م و عجمی، س. (1389) تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در مجلۀ علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت. مدیریت اطلاعات سلامت. دورۀ هشتم. شمارۀ 1. ص 86-94
کریپندورف، کلوس. (1378). تحلیل محتوا، ترجمه هوشنگ نایب. تهران: انتشارات روش.
گرانپایه، بهروز. (1374). تحلیل محتوای فیلم‌های پرمصرف ویدئویی. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مستوفی، شکوفه و نیک‌نژاد، فاطمه. (1368). چهره عمومی سیما. تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای.
مولوی، حسین. (1386). تحلیل توصیفی و استنباطی داده. اصفهان. نشر پویش اندیشه.
هولستی. (1373). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر سالار زاده امیری. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
 
Abdoulaye, K. (2002). Research trends in library and information science at the International Islamic University Malaysia. Library Review, 51(1), 32-37.
Aghili, A., Aminipour, M. R., Ahmadieh, M. H., & Beiki, O. (2007). Evaluation of Iranian medical journals by analysing citations to articles published between. Hakim Research Journal, 10(1), 36-42.
Arjmand T. Management of Periodicals in Central Libraries of Government Universities. Faslnameye Ketab. 2004; 59; 79-80._[In Persian]
Ashraf Sharif, M., & Mahmood, K. (2004). How economists cite literature: Citation analysis of two core Pakistani economic journals. Collection Building, 23(4), 172-176.
Ashtarei M. Citation analysis of Persian philosophical papers during 1991-1998. Faslname-ketab 2001; 12(2): 823. [InPersian].
Azaran Far J. Content analysis of degree theses books and information significant to the years 1994, 2003, in the Journal of Clinical. Journal of Information Science and Technology 2006; 21(4): 19-41. [In Persian].
Botterill, D., Haven, C., & Gale, T. (2002). A survey of doctoral theses accepted by universities in the UK and Ireland for studies related to tourism, 1990-1999. Tourist Studies, 2(3), 283-311.
Cook, D. A., Beckman, T. J., & Bordage, G. (2007). Quality of reporting of experimental studies in medical education: a systematic review. Medical Education, 41(8), 737-745.
Dimitroff, A., & Davis, W. K. (1996). Content analysis of research in undergraduate medical education. Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges, 71(1), 60-67.
Dulle, F. W., Lwehabura, M. J. F., Matovelo, D. S., & Mulimila, R. T. (2004). Creating a core journal collection for agricultural research in Tanzania: citation analysis and user opinion techniques. Library Review, 53(5), 270-277.
Ershad Sarabi, R., Eslami Nejad, T., & Shafian, H. (2011). Content analysis of articles in medical education journals of Iran. Strides in development of Medical Education, 7(2), 119-126.
Estabrooks, C. A., Winther, C., & Derksen, L. (2004). Mapping the field: a bibliometric analysis of the research utilization literature in nursing. Nursing research, 53(5), 293-303.
Glinimoghadam G. Are More Expensive Journals Scientifically More Valuable?. Library and information science. 2007; 3(39): 149-147. [In Persian]
Hamranová, A. (2015). Content Analysis of Selected Slovak Educational Journals Focusing on the Issue of Teacher's Mental Health. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2538-2542.
Haridasan, S., & Kulshrestha, V. K. (2007). Citation analysis of scholarly communication in the journal Knowledge Organization. Library Review, 56(4), 299-310.
Hayes, A. F. (2005). An SPSS procedure for computing Krippendorff's alpha [Computer software]. URL http://www. comm. ohio-state. edu/ahayes/macros. htm. [accessed on 7 June 2013].
Horri, A., & Neshat, N. (2002). Citation Behavior of authors contained in the journals Psychology and Educational Sciences Tehran University. Journal of Psychology and Educational Sciences Tehran University, 32(2), 1-33.
Laing, J & Weiler, B. (2008) Postgraduate Tourism in American Latin, Paper presented in the17th the Conference of Latin Americans Geographers.
Lowe, H. J., & Barnett, G. O. (1994). Understanding and using the medical subject headings (MeSH) vocabulary to perform literature searches. Jama, 271(14), 1103-1108.
Maghsoodi Darie R. Citation review and comparative psychology master's thesis by training Chamran University and Shiraz, [MSc Thesis] Ahvaz: Shahid Chamran University; 2001. [In Persian].
Mahram B, Tavanaei Shahroodi E. Content analysis of the scientific journal of psychological research: topic and research methods. Psychology Quarterly evolution: Iranian psychologists 2009; 6(22): 106-19. [In Persian].
Mehrad, J., & Goltaji, M. (2012). Correlation between journal self-citation and impact factor in ISC's PJCR agriculture and veterinary science journals during 2001-2007. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 9(1), 75-87.
MOKHTARI, N. E., & MOKHTARI, M. H. (2006). Citation analysis of the accredited journals of management in iran during 1996-2001.
Neondorf Kimberly, A. (2002). The content analysis guidebook.
Oermann, M. H., Nordstrom, C. K., Wilmes, N. A., Denison, D., Webb, S. A., Featherston, D. E., ... & Kowalewski, K. (2008). Dissemination of research in clinical nursing journals. Journal of clinical nursing, 17(2), 149-156.
Okiy, R. B. (2003). A citation analysis of education dissertations at the Delta State University, Abraka, Nigeria. Collection building, 22(4), 158-161.
Salehi M. How to write Articles? (First Part: How to find a Suitable Title?). Zahedan J Rese Medi Sci. 2001; 3(3): 181-186. [In Persian]
Sarmadi A. Content Analysis of Scientific Periodicals Journals of Persian Medical sciences Published With Medical Universities in Province Capitals in 2002. Ms dissertation in medical library and informaiton science. Tehran: School of Management and Medical Information sciences. TehranUniversity of Medical Sciences. 2004: 40-42. [In Persian]
Shokeen, A., & Kaushik, S. K. (2004). Indian Journal of Plant Physiology: a citation analysis.
Teymoorkhani, A. (2002). Citation analysis of Journal Articles faslnameh ketab. Faslnameh ketab, 13(3), 32-45.
Tiew, W. S. (1998). Journal of Natural Rubber Research 1987-1996: A ten-year bibliometric study. IASLIC Bulletin, 43(2), 49-57.
Tiryakioğlu, Ö. (2014). Content Analysis of the Articles Published in the Ankara University Special Education Journal within the Years 2004–2013. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 1164-1170.
Tsay M, Shu ZY. Journal Bibliometric Analysis: A Case Study on the Journal of Documentation. Journal of Documentation. 2011; 67(5): 806-822_
Tsay, M. Y., & Shu, Z. Y. (2011). Journal bibliometric analysis: a case study on the Journal of Documentation. Journal of Documentation, 67(5), 806-822.
Wearer, D & Opperman, M. (2000) Turism management Sydni: John Wiley & Sons
Yang, H., & Pan, B. C. (2006). Citation analysis of National Journal of Andrology and Asian Journal of Andrology. Zhonghua nan ke xue= National journal of andrology, 12(1), 86-8.
Zakei MA. Content analysis of research trends in scientific journals specialized in management [Online]. 2006 [cited 2010 Feb 15]: Available from: URL: http://www.modir.ir/Articles/1701.aspx/ [In Persian].
ZARE, F. F., KARBALAEI, S., Baji, F., & ZAHEDIAN, V. M. (2006). Co-authorship and main subjects in articles of medical-scientific journal of Ahwaz University of Medical Sciences.