رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان

فریبا درتاج؛ مریم رجبیان ده زیره؛ فیروزه فتح اللهی؛ فتانه درتاج

دوره 14، شماره 47 ، فروردین 1397، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22054/jep.2018.32466.2262

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور کرمان می باشد که تعداد 100 نفر از آن ها از طریق جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر