نقش واسطه‌ای استدلال اخلاقی در رابطه خودپنداره و فراشناخت اخلاقی با رفتار اخلاقی دانش‌آموزان دبیرستان

فریبرز نیکدل؛ مریم دهقان؛ ناصر نوشادی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، ، صفحه 123-143

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8479

چکیده
  تأکید بر ارزش‌های اخلاقی به‌ویژه حمایت از رفتارهای اخلاقی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. هدف این پژوهش، بررسی اثر واسطه‌ای استدلال اخلاقی در رابطه­ی خودپنداره و فراشناخت اخلاقی (متغیرهای پیش­بین) و رفتار اخلاقی (متغیر ملاک) دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر شیراز بود. برای این منظور ۳۰۰ دانش‌آموز با استفاده از ...  بیشتر