تدوین و اثربخشی مدل نظری سالم‌زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

علی عباس کمری؛ عباس الهیاری؛ علیرضا مرادی؛ پرویز آزاد فلاح

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7759

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد تدوین و اثربخشی مدل نظری سالم‌زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی بوده است. از این منظر پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقیق از روش تلفیقی کیفی با استفاده از روش «نظریه داده بنیاد» و طرح نظام‌مند اشتراوس و کوربین[1] و کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق­ساخته استفاده شده است. با توجه ...  بیشتر