روانشناسی یادگیری
اثر بخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و باور‌های خودکارآمدی در دانشجویان دختر

محسن گل محمدیان؛ علیرضا رشیدی؛ آذر پروانه

دوره 14، شماره 47 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22054/jep.2018.22533.1831

چکیده
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و باور‌های خودکارآمدی در دانشجویان دختر بود نوع پژوهش ، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و آزمون پیگیری بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 95-96 بود. از جامعه فوق 30 نفر با توجه به معیار‌های ورود ...  بیشتر