روانشناسی یادگیری
تدوین مدل شادکامی بر اساس بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری هوش هیجانی

نعیمه شبانی شاد؛ اسماعیل سعدی پور؛ فریبرز باقری

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 6-33

https://doi.org/10.22054/jep.2024.76097.3929

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شادکامی بر اساس بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری هوش هیجانی در دانشجویان کارشناسی انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تشکیل می‌دادند و جهت تعیین حجم نمونه ...  بیشتر

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی-گری بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان کارشناسی

آرزو اصفا؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22054/jep.2023.53037.3034

چکیده
  اﻫﻤﺎلﮐﺎری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ بیانگر ﺗﺄﺧﯿﺮ عمدی وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ است ﮐﻪ در یادگیرندگان وجود دارد و ناشی از تعامل پیچیده‌‌ای از عوامل شناختی ، عاطفی و رفتاری است. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل ...  بیشتر