تأثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی اراک

محمد عسگری؛ سیدرضا میرمهدی

دوره 7، شماره 21 ، مهر 1390، ، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6039

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین تأثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر خود پنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان اراک انجام شد. به همین منظور نمونه ای به حجم 69 نفر (مشتمل بر دو کلاس سوم راهنمایی که به صورت طبیعی تشکیل شده بودند) از بین دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان اراک به روش نمونه گیری تصادفی چند ...  بیشتر