نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ملایر

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین تأثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر خود پنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان اراک انجام شد. به همین منظور نمونه ای به حجم 69 نفر (مشتمل بر دو کلاس سوم راهنمایی که به صورت طبیعی تشکیل شده بودند) از بین دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان اراک به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب، و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. نخست از هر دو گروه پیش آزمون خودپنداره آهلووالیا به عمل آمد و نمرات مستمر ریاضی 45 روز ابتدای شروع سال تحصیلی، به عنوان پیش آزمون ریاضی محسوب شد. پس از آن آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه آموزش راهبردهای خود تنظیمی دریافت نمود، اما گروه کنترل هیچونه مداخله ای دریافت نکرد. در پایان دوره آموزش راهبردهای خود تنظیمی، از هر دو گروه پس آزمون خود پنداره آهلووالیا به عمل آمد و نمرات مستمر ریاضی 3 ماه طول آموزش راهبردها، به عنوان پس آزمون ریاضی در نظر گرفته شد. تحلیل داده ها با تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات افتراقی نشان داد که آموزش راهبردهای خود تنظیمی، خود پنداره، و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی را افزایش داده است و این افزایش به لحاظ آماری در سطح معنی داری کمتر از 1% معنی دار بود. همچنین آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر همه خرده مقیاس های خود پنداره بجز خرده مقیاس رفتار دانش آموزان مؤثر بود و این تأثیر نیز به لحاظ آماری در سطح کمتر از 1% معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها