رابطۀ هدف گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه:نقش واسطه ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش

اکبر نصیری؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ مسعود شریفی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 57-92

https://doi.org/10.22054/jep.2021.58222.3251

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای نشخوار گری فکری، همدلی و بخشایش در رابطۀ هدف‌گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه انجام شد. در پژوهش حاضر، 404 دانش‌آموز پسر در مقطع متوسطه اول با روش نمونه‌گیری خوشه-ای چندمرحله‌ای انتخاب و به مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی ( ریان و شیم، 2008)، نشخوارگری فکری دربارۀ یک خطای بین‌فردی (وید، ووگل و گلدمن ، ...  بیشتر

تبیین علّی بهزیستی تحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی، اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان‌های مثبت تحصیلی و اجتماعی

سامان کمری سنقرآبادی؛ محبوبه فولادچنگ؛ فرهاد خرمایی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 119-148

https://doi.org/10.22054/jep.2021.39467.2572

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط شناخت اجتماعی و بهزیستی تحصیلی با نقش واسطه‎گری اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان‎های مثبت تحصیلی و اجتماعی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بود که از میان آن‌ها تعداد 566 نفر (278 پسر و 288 دختر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر

تعیین نیمرخ‌های دانش‌آموزان بر اساس مؤلفه‌های کمک ‌خواهی، ادراکات محیط کلاسی و اهداف پیشرفت اجتماعی ازلحاظ فرسودگی تحصیلی: تحلیل مبتنی بر شخص

کویستان محمدیان؛ موسی پیری؛ رامین حبیبی کلیبر

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5521

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نیمرخ­های انگیزشی دانش­آموزان و تفاوت نیمرخ­های گروه­های مختلف ازنظر کمک خواهی، ادراکات محیطی کلاس، اهداف پیشرفت اجتماعی بر اساس فرسودگی تحصیلی بود. با توجه به ماهیت موضوع، از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر سال دوم دوره متوسطه شهر مریوان می‌باشد که ...  بیشتر