روانشناسی یادگیری
پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ای

زهرا عسگری؛ حسین کارشکی؛ بهروز مهرام

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، ، صفحه 173-202

https://doi.org/10.22054/jep.2019.35735.2419

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور با روش نظریه زمینه‌ای انجام شده است. با توجه به اختصاص سرمایه مادی و انسانی به این بخش و ادعا تحقق ارائه برترین یادگیری و مشاوره‌گری برای دانش‌آموزان، ما برآن شدیم تا به واکاوی پیامدها و بسترهای علی مراکز کنکوری در قالب یک رویکرد عمیق بپردازیم. برای تحقق این ...  بیشتر