نقش گشودگی به تجربه در پیش‌بینی سبک‌های هویت و تعهد

عباس رحیمی نژاد؛ نسترن مرتضایی

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 97-117

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4088

چکیده
  با توجه به اهمیت ویژگی­های شخصیتی در تحول سبک­های هویت، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش گشودگی به تجربه در پیش­بینی سبک­های هویت و تعهد صورت گرفته­است. در این راستا از طریق مطالعه­ی همبستگی 115نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و زیر مقیاس گشودگی به تجربه از پرسشنامه­ی شخصیت کاستا و مک کری ...  بیشتر