نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت ویژگی­های شخصیتی در تحول سبک­های هویت، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش گشودگی به تجربه در پیش­بینی سبک­های هویت و تعهد صورت گرفته­است. در این راستا از طریق مطالعه­ی همبستگی 115نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و زیر مقیاس گشودگی به تجربه از پرسشنامه­ی شخصیت کاستا و مک کری (NEOPI-R) و مقیاس سبک­های هویت برزونسکی (4-ISI) بر روی آن­ها اجرا شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد، بین تخیلات و سبک هویت اطلاعاتی رابطه­ی منفی معنادار و بین عقاید و سبک هویت اطلاعاتی رابطه­ی مثبت معنادار برقرار است. همچنین رابطه­ی منفی معناداری بین نمره­ی کلی گشودگی به تجربه، عقاید، زیبایی شناختی و ارزش­ها با سبک هویت هنجاری مشاهده شد. علاوه بر این عقاید و زیبایی­شناختی دارای رابطه­ی منفی معنادار با سبک هویت سردرگم اجتنابی بود و رابطه­ی مثبت معناداری نیز بین عقاید و تعهد مشاهده شد. به­علاوه نتایج نشان داد، عقاید و احساسات به­طور مستقیم و تخیلات، به­طور معکوس تغییرات سبک هویت اطلاعاتی و نمره­ی کلی گشودگی به تجربه بطور معکوس و احساسات بطور مستقیم تغییرات سبک هویت هنجاری؛  و تنها عقاید بطور معکوس سبک هویت سردرگم اجتنابی را پیش­بینی می­کند. همچنین عقاید بطور مستقیم و ارزش­ها به­طور معکوس تغییرات تعهد را پیش­بینی می­کنند. یافته­های مطالعه­ی حاضر بیانگر این نکته است که ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه نقش مهمی را در تحول سبک­های هویت و تعهد ایفاء می­کند.

کلیدواژه‌ها

بیرامی، منصور. (1389). مقایسه سبک­های هویت، انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه­ی علمی-پژوهشی روان­شناسی دانشگاه تبریز، 5(20): 28-46.
رحیمی نژاد، ع؛ یزدانی ورزنه، م. ج؛ امانی، ح و فراهانی، ح. (1389). بررسی ویژگی­های سنجشی نسخه چهارم پرسشنامه سبک­های هویت. (4-ISI). مجله علوم روان­شناختی، 9(36): 405-418.
گروسی­فرشی، میرتقی. (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). تبریز: انتشارات جامعه پژوه.
مغانلو، م؛ وفایی، م و مهرناز، ش. (1387). رابطه عوامل مدل پنج عاملی شخصیت و سبک‌های هویت. فصلنامه­ی پژوهش­های روان­شناختی، 11(1-2): 79-94.
Berzonsky, M. D. Cieciuch, J. Duriez, B. & Soenens, B. (2011). The how and what of identity formation: associations between identity styles and value orientations. Personality and Differences, 50: 295-299. 
Berzonsky, M. D. (1989). Identity style: Conceptualization and measurement. Journal of Adolescent Research, 4:268-282.
Berzonsky, M. D. & Sallivan, C. (1992). Social-Cognitive aspects of identity style: Need for cognition, experiential openness, and introspection. Journal of Adolescent Research, 7(2): 140-155.
Berzonsky, M. D. & Kuk, L. S. (2005). Identity style, Psychological maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences, 39: 235-247.
Berzonsky, M. D. & Kuk, L. S. (2000). Identity status, identity processing style, and the transition to university. Journal of Adolescent Research, 15(1): 81-98.   
Berzonsky, M. D. (2003). Identity style and well-being: Does commitment matter? Identity: International. Journal of Theory and Research, 3(2):131-142.
Berzonsky, M. D. (2004). Identity processing style, self-construction, and personal epistemic assumption: A social-cognitive perspective. European Journal of Developmental Psychology, 1(4): 303-315.
Berzonsky, M. D. (2004). Identity styles, parental authority, and identity commitment. Journal of Youth and Adolescence. 33(3):213-220.
Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic. Personality and Individual Differences, 13(6): 653-665.
Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1993). Ego development and trait models of personality. Psychological Inquiry, 4(1), 20-23.
Costa, J.R. Paul, T. & McCrae, R. R. (1997). Longitudinal Stability of Adult Personality. Ch-11- in Hogan, R. (1997). Handbook of personality psychology. Elsevier.
Dollinger, S. M. C. (1995). Identity styles and the five-factor model of personality. Journal of research in personality,29: 475-479.
Duriez, B. Soenens, B. & Beyers, W. (2004).Personality, identity styles, religiosity: an integrative study among late adolescents in Flanders (Belgium). Journal of personality, 72(5): 876-908.
Duriez, B. & Soenens, B. (2006). Personality, identity styles and authoritarianism: An integrative study among late adolscents. European Journal of Personality, 20: 397-417.
Eysenck, H. J. & Eysenck, M. W. (1985). Personality and individual differences: A natural science approche. Plenum Press.
Fadjukoff, P.(2007). Identity formation in adulthoold. Finland, Jyvaskyla: University of Jyvaskyla. 
John, O. P. Naumann, L. P. & Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative BIG Five Trait Taxonomy: History, Measurement, Conceptual, Issues. In: John O.P. Robins R.W & Pervin L. A. Handbook of personality: Theory and Research. Third edition, New York press, p. 114-158.
Klimstra, T. A. Luyckx, K. Goossens, L. Teppers, E. & De Fruyt, F. (2013). Associations of identity dimensions with Big Five personality domains and facets. European Journal of Personality, 27(3), 213-221.
Luyckx, K. Soenens, B. & Goossens, L. (2006).The personality identity interplay in emerging adult women: convergent findings complementary. European Journal of Personality, 20(3): 195-215.
Marcia, James. E. (1966). Development and validation of ego- identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5): 551- 558.
Robins, R. W. John, O. P. & Pervin, L. A. (2008). Handbook of personality: Theory and research. The Guilford Press.
Sawyer, R. K. (2011). Explaining creativity: The science of human innovation. Oxford: Oxford University.
Soenens, B. Duriez, B. & Goossense, L. (2005). Social-psychological profiles of identity styles: Attitudinal and social-cognitive correlates in late adolesce. Journal of Adolescence,28,107-125.
Smits, I. Soenens, B. Berzonsky, MD. Luyckx, K. Goossens, L. Kunnen, S. & Bosma, H. (2009). The identity style inventory–version 4: a cross-national study in scaledevelopment and validation. In Unpublished manuscript. In identity styles in adolescens: Measurment and associations with perceived parenting, personal well-being, and interpersonal functioning. Tesis of doctoral, Belgium, katholieke university of lueven, facualty of psychology, 57-105.
Smits, I. Soenens, B. Luyckx, K. Duriez, B. Berzonsky, M.D. & Goossens, L. (2008). Perceived parenting dimentions and identity styles: exploring the socialzation of adolescents proccesing of identity –relevant information. Journal of Adolscence, 31: 151- 164. 
Whitbourne, S. K. (1986). Openness to experience, identity flexibility, and life change in adults. Journal of Prsonality and Social Psychology, 50(1): 163-168.