تحلیل موضوعی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی در ایران: شناسایی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب

محسن حاجیتبار فیروزجائی؛ کیومرث تقی پور

دوره 11، شماره 38 ، دی 1394، ، صفحه 1-30

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی وضعیت دامنه موضوعی پژوهش‌های انجام شده رشته تکنولوژی آموزشی در ایران، ترسیم وضع مطلوب و روشن کردن خلأ‌های موجود در این پژوهش‌ها است. سوال‌های مهم آن عبارتند از پژوهش‌های انجام شده در رشته تکنولوژی آموزشی در ایران از لحاظ موضوعی چه وضعیتی دارند؟ وضعیت مطلوب آن کدام است؟ و در مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب ...  بیشتر