نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم تربیتی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی وضعیت دامنه موضوعی پژوهش‌های انجام شده رشته تکنولوژی آموزشی در ایران، ترسیم وضع مطلوب و روشن کردن خلأ‌های موجود در این پژوهش‌ها است. سوال‌های مهم آن عبارتند از پژوهش‌های انجام شده در رشته تکنولوژی آموزشی در ایران از لحاظ موضوعی چه وضعیتی دارند؟ وضعیت مطلوب آن کدام است؟ و در مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب چه خلأهایی وجود دارند؟
روش: این پژوهش دارای دو مرحله است. مرحله اول، جامعه آماری آن را کلیه پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌های مرتبط با تکنولوژی آموزشی تشکیل می‌دهند که از بین آنها پژوهش‌های انجام شده در سه دانشگاهی که دارای تحصیلات تکمیلی و قدمت بیشتری بوده‌اند به عنوان نمونه برای تعیین وضع موجود پژوهش‌ها انتخاب شده است. در این مرحله برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها به ترتیب از ابزار فیش‌برداری و تحلیل محتوای کمی استفاده شده است. مرحله دوم برای روشن ساختن وضع مطلوب پژوهش‌ها 22 نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی ایران با استفاده از نمونه گیری ملاک‌محور به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این مرحله پرسشنامه محقق ساخته بوده است. هم‌چنین برای مشخص ساختن خلأهای پژوهشی نیز داده‌های وضع مطلوب با داده‌های مربوط به وضع موجود مقایسه شده است.
یافته‌ها: پژوهش‌های انجام شده در ایران غالباً به بررسی موضوعات و قلمروهای سنتی این رشته تأکید داشته و به برداشت‌ها یا قلمروهای جدید آن پرداخته نشده است.

کلیدواژه‌ها

دیانی، محمدحسین. ) 0371 (. پایاننامه گنج ناشناخته رهاشده. فصلنامه علمی تخصصی –
- .0 01 ،)2( کتابداری و اطلاعرسان . ی 4
218 فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره سی و هشتم، سال یازدهم، زمستان 49
فردانش، هاشم. ) 0311 (. سیر تحول رشته تکنولوژی آموزشی در عرصه نظر و عمل در
- .41 17 ،)4 ( ایران. فصلنامه تعلیم وتربیت، 24
فردانش، هاشم. ) 0311 (. مبانی نظری تکنولوژی آموزش . ی تهران: سمت.
گال، مردیت و همکاران. ) 0314 (. روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و
روانشناسی )جلد اول.( ترجمه نصر و همکاران. تهران: سمت.
گریسون و اندرسون. ) 0314 (. یادگیری الکترونیکی درقرن 20 . )ترجمه اسماعیل زارعی
زوارکی و سعید صفایی موحد(. تهران: علوم و فنون.
ملکی، حسن؛ حاجیتبار فیروزجائی، محسن و قاسمتبار، سید نبی الله. ) 0311 (. تحلیل
محتوای پایان نامههای دانشجویی دوره تحصیلات تکمیلی رشته برنامهریزی درسی
11 (. دو – دانشگاههای علامهطباطبایی ، شهید بهشتی و تربیت مدرس )از سال 11
- .11 13 ،)4( فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. 2
میرسندس، سیدمحمد. ) 0312 (. تحلیل محتوی پایاننامههای دانشجویی در رشته
جامعهشناسی دانشگاه تربیتمدرس )کارشناسی ارشد و دکتری 0314 0372 (. فصلنامه -
- .027 071 ،)41( مصباح ویژه علوم اجتماع . ی 02
Ayas, Cemalettin. (2006). An Examination of the Relationship between the Integration into Social Studies and Consideration Pedagogies. The Turkish journal of Educational Technology. V5.Issue1. Artichle2.
Hendrix, V. L. & Teimann, P.W. (1971).Design for designers: Instructional objectives for instructional developers. NSPI Journal 10(6), 11-15.
James D. Klein. & Eric, J. Fox. (2004).Performance Improvement Competencies for instructional technologists. Tech Trends; Career and Technical Education .48, ( 2), 22-34.
Kennedy, M. (1982). Guidelines for graduate educational technology programs with an emphasis in training in the business and industry milieu. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University.
Patterson, A.C. (1985) . Preparing educational technologists. Training and Development Journal, 39 (12), 49-65