هوش سازمانی، عامل رشد سازمان یادگیرنده

حمید فاتحی؛ حمید رحیمیان

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 131-149

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مطالعه نقش هوش سازمانی برای پیش بردن دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران، به‌سوی ویژگی‌های یک سازمان یادگیرنده انجام شد. این جستار توصیفی ازنظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه شهید عباسپور بالغ‌بر 180 نفر در سال تحصیلی 93-92 حجم نمونه طبقه‌ای نسبتی، 123 نفر بوده است. ...  بیشتر

تبیین نقش هوش سازمانی در ارتقای عملکرد سازمانی: مطالعه موردی مدیران دبیرستان‌های شهر تهران

غلامرضا شمس مورکانی؛ منصوره مشایخی؛ سعید سلیمانی

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 165-189

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش هوش سازمانی در عملکرد سازمانی مدیران دبیرستان­های مناطق نوزده­گانه آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته است. بدین منظور 223 نفر از مدیران دبیرستان­های شهر مزبور به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. تحقیق حاضر از حیث نحوه گردآوری داده­ها، از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است و داده­های پژوهش ...  بیشتر