نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران(نویسنده مسئول)

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش هوش سازمانی در عملکرد سازمانی مدیران دبیرستان­های مناطق نوزده­گانه آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته است. بدین منظور 223 نفر از مدیران دبیرستان­های شهر مزبور به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. تحقیق حاضر از حیث نحوه گردآوری داده­ها، از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است و داده­های پژوهش به واسطه یک ابزار پیمایشی که حاصل ترکیب دو مقیاس «هوش سازمانی کارل آلبرشت» و «پرسش­نامه محقق­ساخته عملکرد سازمانی» بود، جمع­آوری گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش، با بهره­گیری از فنون آمار توصیفی و استنباطی (t تک‌نمونه‌ای، رگرسیون خطی دومتغیره و رگرسیون گام به گام) ‌نشان داد که هوش سازمانی مدیران دبیرستان­های مناطق نوزده­گانه آموزش و پرورش شهر تهران در سطح نسبتاً مطلوب و عملکرد سازمانی آنان در سطح مطلوبی است؛ هوش سازمانی متغیر پیش­بین مناسبی برای عملکرد سازمانی است و 4/87 درصد از تغییرات واریانس متغیر ملاک را تبیین می­کند؛ و تمامی ابعاد هوش سازمانی به غیر از بعد کاربرد دانش با عملکرد سازمانی همبستگی چندگانه دارند.

کلیدواژه‌ها