مطا لعـه عوامـل تأثیرگـذار بر بکارگیری شیوه‌های نوین تدریس توسط معلَمان مقطع ابتدایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 85- 1384

حمزه آقاملایی؛ دکتر مهران فرج الهی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، ، صفحه 131-167

چکیده
  این تحقیق به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری شیوه­های فعال تدریس توسط معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرگان انجام گرفته است. جامعـه آماری این تحقیق شامل کلیـه معلمان استخـدام رسمی، حق التدریس و پیمانی یا قراردادی مقطع ابتدایی شهرستان گرگان به تعداد1300 نفرمی­باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان و متناسب با جامعه آماری و از ...  بیشتر