مقایسۀ اثربخشی کاربرد رسانه‌های مختلف آموزشی در مفهوم سازی

دکتر افسانه توحیدی؛ دکتر داریوش نوروزی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، ، صفحه 102-140

چکیده
  این پژوهش میزان اثربخشی رسانه­های شنیداری- دیداری متحرک مختلف بر مفهوم سازی مفاهیم درس فیزیک- مبحث نیرو در یادگیرندگان سال اول راهنمایی را مورد بررسی قرار داده است. هدف کلی مقایسۀ اثربخشی سه رسانۀ تلفیقی (ترکیب آموزش برنامه­ای اسکینر، مراحل یادگیری گانیه، و طرح درس روزانه)، رسانۀ آموزشی دانش­یار (موجود در مراکز فروش)، و رسانۀ ...  بیشتر