تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل کمال‌گرایی مادران با توجه به سبک فرزندپروری

الهام نوروزپور؛ مسعود جان بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ محمد حسین فلاح

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، ، صفحه 155-168

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل کمال­گرایی مادران انجام شد. این پژوهش مطالعه نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. با کاربرد طرح نیمه­آزمایشی و  استفاده از دو گروه کنترل و آزمایش با پیش آزمون- پس آزمون؛ جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران کودکان پیش­دبستانی و دبستانی6 تا 11سال در 5 ...  بیشتر