روانشناسی یادگیری
اثر بخشی مصاحبه‌ی انگیزشی گروهی و آموزش تنظیم هیجان برکاهش رفتار قلدری و فرسودگی تحصیلی نوجوانان کاربر شبکه‌های اجتماعی مجازی

کاوس صفایی نایینی؛ محمد نریمانی؛ رضا کاظمی؛ توکل موسی زاده

دوره 15، شماره 51 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 95-126

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.27670.2049

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی و مقایسۀ روش‌های مصاحبۀ انگیزشی گروهی و آموزش تنظیم هیجان بر کاهش رفتار قلدری (سنتی و سایبری) و فرسودگی تحصیلی نوجوانان کاربر شبکه‌های اجتماعی مجازی، با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر جنسیت بود. این تحقیق آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی است. جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر