اثربخشی آموزش مهارت‌های خودمدیریتی بر رفتار قلدری و مقبولیت اجتماعی دانش‌آموزان پسر زندانی

مهدی دهستانی؛ سیده عاطفه مهدوی؛ محمدمهدی پسندیده؛ خدیجه نیک نفس

دوره 15، شماره 53 ، آذر 1398، ، صفحه 161-181

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.40923.2637

چکیده
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت‌های خودمدیریتی بر رفتار قلدری و مقبولیت اجتماعی دانش‌آموزان پسر زندانی بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر زندانی شهر تبریز بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی و ابزارهای چک‌لیست رفتار قلدری اسپلیج ...  بیشتر