روانشناسی یادگیری
تأثیر بازی های رایانه ای آموزشی چندکاربره برخط بر مهارت های اجتماعی و توانایی های شناختی دانش‌آموزان

صلاح اسمعیلی گوجار؛ سعید پورروستائی اردکانی

دوره 15، شماره 51 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 211-230

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.38724.2537

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر به کارگیری بازی های رایانه ای آموزشی چندکاربره برخط به عنوان یکی از روش های نوین تدریس بر مهارت های اجتماعی و توانایی های شناختی انجام گرفت. روش پژوهش طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ارومیه می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ...  بیشتر