تاثیر بازی مبتنی بر هوش اخلاقی بر وجدان، خویشتنداری و مسئولیت پذیری اجتماعی کودکان با استعداد دبستانی

مائده جلائی؛ لیلا چراغ ملایی؛ روشنک خدابخش پیرکلانی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 59-89

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.38713.2536

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بسته بازی طراحی شده مبتنی بر هوش اخلاقی بر افزایش وجدان، خویشتن‌داری و مسئولیت­پذیری اجتماعی کودکان بااستعداد دبستانی بود. روش پژوهش، نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر با استعداد پایه­های چهارم، پنجم و ششم  ابتدایی منطقه سه ...  بیشتر