خودکارآمدی و کارآمدی گروهی معلّمان زبان انگلیسی ایرانی به عنوان عوامل پیشبینیکننده رضایت شغلی آنان: رویکرد مدل معادلات ساختاری

معصومه استاجی؛ جلیل فتحی؛ عارفه امینی فسخودی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 295-325

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2022.37785.2502

چکیده
  به منظور کمک به درک بیشتر نقش متغیّرهای وابسته به معلّم ، که در حوزهی آموزش زبان بسیار مورد توجّه بودهاند، تحقیق حاضر به بررسی نقش خودکارآمدی1 و کارآمدی گروهی معلّمان2 به عنوان عوامل پیشبینی کننده رضایت شغلی3 در میان معلّمان زبان انگلیسی ایرانی میپردازد. بدین منظور، با استفاده از نمونهگیری دردسترس، با بکارگیری نمونهگیری دردسترس، ...  بیشتر