اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش آموزان دختر

صالحه ایرانمش؛ شجاع عربان؛ آرزو آزادی؛ مهدی یوسف وند؛ ندا اسکندری؛ حیران نادعلی نژاد؛ سعید شیخی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jep.2021.16262.1569

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر تغییر سطح رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر خرم‌آباد بود. این پژوهش به صـورت شـبه‌تجربـی بـود کـه در آن از طـرح پـیش-آزمـون - پـس‌آزمـون بـا گـروه کنتـرل اسـتفاده شـد. نمونـه پـژوهش 40 آزمـودنی بـود کـه از ...  بیشتر