اثربخشی آموزش بسته مداخله‌ای سبک زندگی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر شیراز

احسان کشت ورز کندازی؛ مجید برزگر

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.36460.2439

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش بسته مداخله‌ای سبک زندگی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر شیراز بود. در این راستا، از روش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر در حال تحصیل در هنرستان‌های شهر شیراز بودند که به‌صورت تصادفی ناحیه دو شهر ...  بیشتر